państwo co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Państwo

Definicja Państwo: polit. organizacja społ. zamieszkującego określone terytorium, posiadająca suwerenną władzę i dysponująca aparatem przymusu. Najstarsza pojęcie p. została sformułowana poprzez Arystotelesa, określił je jako najwyższą formę zorganizowania się ludzi w zbiorowość, gdzie wolny człowiek uzyskuje status obywatela. Dla I. Kanta p. to "zrzeszenie pewnej liczby ludzi pod rządami prawa". Wg natomiast G. Jellinka (1851-1911), klasyka niem. szkoły pozytywizmu prawniczego, p. jest "korporacją terytorialną zaopatrzoną w bezpośrednią, samorodną władzę zwierzchnią". To jest tak zwany trójelementowa pojęcie p. ujmująca jedność 3 przedmiotów: terytorium, ludność i władzę. Ustalenie przyjęte w relacjach międzynarodowych. Marksistowska koncepcja akcentuje obiekt przemocy. Odpowiednio z nią p. jest organizacją przymusową, wykorzystywaną klasie panującej. Wg K. Marksa "p. jest narzędziem klasy panującej", dla W. Lenina "p. jest machiną do uciskania jednej klasy poprzez drugą". Katolicka edukacja społ. traktuje p. jako społ. najlepszą, samowystarczalną, niezależną i samorządną, którego celem jest dobro wspólne wyraża-jące się w "zachowaniu pokoju i zapewnieniu szczęśliwości doczesnej". Współczesne p. charakteryzuje się: 1. organizacją polityczną - koncentruje własną działalność wokół kierowania i organizowania współpracy sporych grup społ. (na przykład warstw grup zawodowych, etnicznych); 2. suwerenną wewn. - w relacji do innych organizacji i zewn. - wobec krajów i innych podmiotów stosunków międzynar.; 3. organizacją terytorialną - obejmuje ludzi znajdujących się na danym terytorium zakreślonym ściśle wyznaczonymi granicami; 4. organizacją przymusową - posługuje legalnym przymusem (na przykład policja, sąd) opartym na regulaminach prawa. Ponadto przynależność do niej ma charakter sformalizowany, ustala je obywatelstwo. P. spełnia dwie fundamentalne funkcje: zewn. - zapewnia bezpieczeństwo i niezależność
w relacjach z innymi p. Wykonywana jest w pierwszej kolejności poprzez służby dyplomatyczne danego państwie; wewn. - między innymi zaspokajanie potrzeb społ., zapewnienie porządku w państwie, organizowanie gospodarki i wpływ na nią, stanowienie norm prawnych. Obiektem sporów ideolog. i polit. jest zakres ingerencji p. w życie społ.-gosp. Liberalizm akcentuje potrzebę ograniczenia funkcji wewn. p., konserwatyzm uznaje, Iż zadaniem p. jest wychowywanie obywateli, socjaldemokracja zakłada aktywność społ. i gosp. p. Państwa różnią się nie tylko treścią polityki, lecz także typem
i metodą. Typ p. obrazuje jego historyczny postęp. Stąd odznacza się p. niewolnicze, feudalne, kapitalistyczne i socjalistyczne (komunistyczne). Kryterium podziału stanowi dominujący sposób produkcji i relacje własności, istnieją p. preindustrialne, industrialne i postindustrialne. Współcześnie stosuje się podział na p. kapitalistyczne, socjalistyczne i tak zwany p. trzeciego świata. Po upadku komunizmu użytkowany jest podział na p. kapitalistyczne rozwinięte i rozwijające się. Jednak głównym kryterium klasyfikacji współczesnych p. jest ich forma ( formy p.), która pozwala wprowadzić dalsze rozróżnienia dot. formy rządu, ustroju terytorialnego i stylu rządzenia. Zobacz także geneza państwa

Czym jest państwo znaczenie w Słownik P .