dobrobytu państwo co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Dobrobytu Państwo

Definicja Państwo Dobrobytu: p. opiekuńcze albo społeczne; koncepcja państwa i społ. głoszona zwł. po II wojnie świat. w wysoko uprzemysłowionych państwach zach. Zakłada, Iż zadaniem państwa jest: 1. w sferze życia społ. zapewnienie ochrony społecznej (na przykład ubezpieczenia na wypadek dolegliwości, kalectwa, bezrobocia), zagwarantowanie wszystkim obywatelom dochodów min. i równych praw w dostępie do usług społecznych (na przykład mieszkania, wykształcenia, opieki zdrowotnej); 2. w sferze ekon. ingerencję państwa w życie gosp. - podejmowaniu działań zmierzających do regulowania rynku w celu zapobiegania negatywnym zjawiskom społ. (na przykład bezrobociu); 3. w sferze ustroju polit. demokrację, wyrażającą się
w idei równości, wolności i likwidacji polit. dyskryminacji (na przykład kobiet, mniejszości etnicznych). Realizacja tych założeń miała umożliwić powstanie sprawiedliwego społ. i osiągnięcie powszechnego dobrobytu przy zachowaniu podstaw mechanizmu kapitalistycznego. Koncepcja p.d. wykonywana jest między innymi
w państwach skandynawskich (w pierwszej kolejności w Szwecji) i Niemczech. W W. Brytanii finanse uniemożliwiły realizację wszystkich postulatów p.d. Za czołowych artystów idei p.d. uważani są G. Myrdal i E. Wigfors (Szwecja) i J.K. Galbraith (USA)

Czym jest państwo dobrobytu znaczenie w Słownik P .

Co znaczy Parlamentarno-Gabinetowy Reżim:
Porównanie zobacz parlamentaryzm państwo dobrobytu co znaczy.
Krzyżówka Program Wyborczy:
Dlaczego poprzez zjazd delegatów partii polit. biorącej udział w wyborach, zawiera kluczowe jej cele i zamierzenia. W p.w. zawarte są oceny sytuacji wewn. państwie i problematyki międzynar., wiadomości o państwo dobrobytu krzyżówka.
Co to jest Polonia:
Jak lepiej mieszkających stale poza granicami Polski, z wyjątkiem miejsca urodzenia albo obywatelstwa, zachowujących poczucie łączności duchowej i kult. z ojczyzną. Stworzenie P. jest powiązane z falami państwo dobrobytu co to jest.
Słownik Preambuła:
Kiedy aktu normatywnego, zazwyczaj o polit. charakterze, na przykład do konstytucji czy umowy międzynarodowej. Umieszczana pomiędzy tytułem a przepisami merytorycznymi, zawiera ne ogół motywy i państwo dobrobytu słownik.
  • Dodano:
  • Autor: