urząd ochrony państwa co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Państwa Ochrony Urząd

Definicja Urząd Ochrony Państwa: organizacja, której celem jest ochrona bezpieczeństwa państwa i jego porządku konstytucyjnego. Odpowiednio z ustawą z 1990 zakres działania UOP ograniczony jest do: rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niezależność i całość państwa; zapobiegania terroryzmowi i wykrywania szpiegostwa, a również innych poważnych przestępstw przeciwko państwu; rozpoznawania i przeciwdziałania naruszeniom tajemnicy państwowej; przygotowywania dla najwyższych organów władzy
i administracji państwowej informacji
i analiz ważnych dla bezpieczeństwa państwa. Szefa UOP powołuje Prezes Porady Ministrów na wniosek Min. Spraw Wewn. i Adm. Funkcjonariusze UOP mają między innymi prawo: legitymowania osób i ich zatrzymania; przeszukiwania osób i pomieszczeń; dokonywania kontroli osobistej,
a również przeglądania zawartości bagaży
i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach i w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary. Mogą również, w przypadku niepodporządkowania się wydanym poleceniom, użytkować fizyczne, techn. i chemiczne środki przymusu, odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji. Jeśli wyżej wymienione środki są niewystarczające, funkcjonariusze UOP mają prawo użycia broni palnej (na przykład w pościgu za oso bą podejrzaną o popełnienie szczególnie niebezpiecznego przestępstwa)

Czym jest Urząd Ochrony Państwa znaczenie w Słownik U .