fundusz gwarantowanych co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych

Definicja z ang. Guaranteed Employee Benefits Fund, z niem. Garantierte Employee Benefits Fund.

Co to znaczy: FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH: Ma za zadanie zaspokajać roszczenia pracowników po ogłoszeniu upadłości albo likwidacji zakładu pracy. Odpowiednio z ustawą z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, fundamentem opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia rocznej podstawy wymiaru. Składki na FGŚP opłacają pracodawcy, z własnych środków za wszystkich zatrudnionych, którzy podlegają obowiązkowi ubezpieczeń socjalnych.
W przypadku niewypłacalności pracodawcy, z Funduszu wypłacane są niezaspokojone roszczenia pracownicze z tytułu:
1) wynagrodzeń za pracę, za czas niezawinionego poprzez pracownika przestoju, za czas zwolnienia od pracy, za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za czas urlopu wypoczynkowego,
2) świadczenia wyrównawczego przysługującego na podstawie regulaminów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
3) zasiłku chorobowego finansowanego ze środków na wynagrodzenia,
4) odprawy pieniężnej przysługującej w razie rozwiązania relacji pracy z przyczyn
pracodawcy,
5) składek na ubezpieczenia socjalne należne od pracodawców

Czym jest Fundusz gwarantowanych znaczenie w Słownik pracy F .

Co znaczy Facylitator:
Porównanie sprawujący kontrolę nad procesem rozwiązywania problemu albo podejmowania wspólnej decyzji poprzez grupę. Może to być osoba wyłoniona z Ekipy albo ktoś nie będący stałym członkiem zespołu fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych co znaczy.
Krzyżówka Funkcyjny Bonus:
Dlaczego za pełnienie funkcji kierowniczej; jego wysokość jest przeważnie uzależniona od szczebla w strukturze organizacyjnej, na jakim stanowisko jest umieszczone, znaczenia i trudności wykonywanych zadań fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych krzyżówka.
Co to jest Forma Kafeteryjna Wynagradzania:
Jak lepiej na uzależnieniu pewnej części wynagrodzenia pracowników albo powiązanie pewnych jego składników z sytuacją finansową spółki, jak i osiąganymi poprzez nią rezultatami. Istotą kafeteryjnej formy fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych co to jest.
Słownik Forma Prowizyjna Wynagradzania:
Kiedy jest krótkookresowa forma wynagradzania pracowników. Użytkowana jest zazwyczaj w handlu i usługach, w Relacji do sprzedawców, akwizytorów, inkasentów i innych pracowników, u których skuteczność pracy fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych słownik.
  • Dodano:
  • Autor: