reforma systemu edukacji co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy reforma systemu edukacji w Polsce

Definicja Reforma Systemu Edukacji W Polsce: całokształt usankcjonowanych prawnie zmian istniejącego ustroju szkolnego. Celem reformy jest: podniesienie po-ziomu nauki społ. poprzez upowszechnienie wykształcenia średniego i wyższego, wyrównanie szans edukacyjnych, zintegrowanie procesu wychowania i kształcenia. Fundamentem do jej przeprowadzenia jest tak zwany mała nowelizacja ustawy o systemie oświaty (1998). Na jej mocy została zmieniona struktura dotychczasowego mechanizmu nauki. Od IX 1999 uczniowie klas I-VI dotychczasowych szkół podst. staną się uczniami odpowiednich klas
6-letniej szkoły podst., z kolei uczniowie klas pierwszych klas 3-letnich gimnazjów. Od IX 2002 rozpoczną funkcjonować: 3-letnie licea profilowane, które będą realizować kanon wykształcenia ogólnego (wspólny dla wszystkich uczniów) i kształcenie w danym profilu. Ponadto ustawa przewiduje 2-letnie szkoły zawodowe (po ukończeniu gimnazjum), roczne albo 2-letnie szkoły policealne, które umożliwią nabycie kwalifikacji zawodowych na poziomie metoda i licea uzupełniające dla absolwentów szkół zawodowych. Powołane zostały także komisje egzaminacyjne: centralna (opracowywać będzie standardy wymogów, analizować wyniki egzaminów) i regionalna (przeprowadzać będzie sprawdziany i egzaminy). W momencie V-VI 2002 pierwsi absolwenci gimnazjum będą zdawać sprawdzian preorientujący. Jego wyniki będą fundamentem do starań o przyjęcie do wybranej szkoły pogimnazjalnej (liceum profilowanego bądź szkoły zawodowej). Maturzyści zaś przystąpią do pierwszego egzaminu dojrzałości wg nowych zasad. W V-VI 2004 zostanie przeprowadzony pierwszy egzamin zawodowy dla absolwentów nowego typu szkół zawodowych, a w V 2005 pierwszy egzamin dojrzałości dla absolwentów nowego typu liceów

Czym jest reforma systemu edukacji w znaczenie w Słownik R .