polski system polityczny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polityczny System Polski

Definicja Polski System Polityczny: konstytucyjne podstawy ustroju nawiązują do dorobku demokr. krajów zach. Fundamentalne znaczenie ma formuła zapisana w konstytucji RP, że Polska jest "demokratycznym krajem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości socjalnej". Organami państwa w dziedzinie władzy ustawodawczej jest dwuizbowy parlament składający się z Sejmu i Senatu. Władzę wykonawczą sprawują: Prezydent RP i Porada Ministrów. Władzę sądowniczą wykonują sądy ( powszechne, rejonowe, wojewódzkie, apelacyjne i szczególne) i trybunały ( Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu). Organami kontroli przestrzegania prawa są: prokuratura, Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli i Krajowa Porada Radiofonii i Telewizji. Lokalne życie publiczne jest zorganizowane w ramach samorządu terytorialnego. Adm. sądową na obszarze województw wykonują: wojewoda i działający pod jego zwierzchnictwem kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży i działający pod zwierzchnictwem starosty kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży. Mechanizm partyjny tworzą w zasadzie: Ruch Socjalny Akcja Wyborcza Solidarność (AWS), Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD), Unia Wolności (UW), Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), Ruch Odbudowy Polski (ROP). Zobacz także ustrój polityczny

Czym jest Polski system polityczny znaczenie w Słownik P .