układ schengen co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Schengen Z Układ

Co to znaczy: porozumienie znoszące kontrolę graniczną pomiędzy krajami członkowskimi Układu zawartego w 1985 r. w miejscowości Schengen, w zamian za wzmocnienie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i polityki azylowej. W 1984 r. dwustronną umowę w kwestii ułatwiania obywatelom przekraczania granic państwowych podpisały Niemcy i Francja. Zainteresowanie w tym zakresie wykazały również państwa Beneluksu, przez wzgląd na czym w 1985 r. w Schengen podpisano porozumienie o stopniowym znoszeniu kontroli na wyznaczonych granicach (Schengen I) pomiędzy państwami Beneluksu, Francji i RFN. Od 1986 r. wprowadzono zwykłą kontrolę wzrokową na granicach pomiędzy tymi państwami, z kolei w 1995 r. kontrola graniczna została kompletnie zniesiona. Do Układu przystąpiły wówczas również Hiszpania i Portugalia. W 1997 r. do strefy Schengen przystąpiły Austria i Włochy, w 2000 r. Grecja, a w 2001r. państwa skandynawskie. W grudniu 2007 nastąpiło znaczące rozszerzenie strefy poprzez przyjęcie 9 krajów Europy środk. i wsch., w tym również Polski. Układ jest otwarty dla wszystkich członków UE. Dotąd jednak nie przystąpiły do niego Ogromna Brytania i Irlandia. Przyjęcie regulaminów wynikających z U.z.S. jest jednym z wymagań uzyskania członkostwa w UE. Wynikająca z niego swoboda przepływu osób wewnątrz strefy Schengen dotyczy nie tylko obywateli krajów-sygnatariuszy Układu, lecz wszystkich przekraczających wewnętrzne granice na terenie objętym porozumieniem, z wyjątkiem ich narodowości czy obywatelstwa

Czym jest Układ Z Schengen znaczenie w Słownik geografia U .