stratyfikacja społeczna co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Społeczna Stratyfikacja

Co to znaczy: hierarchiczny podział → społeczeństwa (→ struktura socjalna) na → klasy i → warstwy socjalne, o różnej pozycji socjalnej wynikającej ze relacji do → środków produkcji (burżuazja, kapitaliści, klasa robotnicza), roli w → społecznym podziale pracy (różne kategorie zawodowe i status ekonomiczny), a również ze statusu społecznego (prestiż, styl życia) i politycznego (posiadanie władzy bądź sposobność wpływania na władzę). Skutkuje to, Iż w społeczeństwie istnieją ekipy uprzywilejowane (→ uprzywilejowanie grup socjalnych) i upośledzone, a zależności, jakie zachodzą między tymi ekipami są jednostronne i mają charakter podległości jednych grup względem innych. Członkowie poszczególnych grup socjalnych, klas i warstw socjalnych nie mają równych szans życiowych i awansu społecznego, mogą również różnić się w dziedzinie przyjętych norm postępowania. S.s. funkcjonuje w formie trwałego układu stosunków wyższości i niższości regulowanego poprzez przyjęte w danym społeczeństwie prawidłowości, określające, kto i na jakich zasadach należy do danej klasy czy warstwy socjalnej. Mechanizm ten utrwalony jest w świadomości socjalnej, aczkolwiek nie poprzez wszystkich jest akceptowany. W poszczególnych społeczeństwach różna może być rola czynników determinujących stworzenie s.s., na przykład w Indiach dominują uwarunkowania religijne (podział na → kasty: → braminizm, → hinduizm); w państwach, gdzie panują reżimy totalitarne s.s. determinują impulsy polityczne i ideologiczne; w państwach, gdzie panuje → segregacja rasowa s.s. wyznacza przynależność rasowa i etniczna ludności; w państwach wysoko rozwiniętych gospodarczo (wolny rynek, liberalizm, słaby → intrwencjonizm państwowy) zaznacza się dominacja czynników ekonomicznych i miejsca zajmowanego w społecznym podziale pracy. Normalnie jednak s.s. kształtuje cały mechanizm czynników. Badania nad s.s. i nierównościami społecznymi koncentrują się między innymi na zagadnieniu dystansu społecznego, jest to różnic pomiędzy poszczególnymi ekipami społecznymi, występowania barier i antagonizmów; czy także możliwości w miarę łatwego przechodzenia do wyższych grup socjalnych – awans socjalny. Najogólniej można wyróżnić hierarchiczny układ klas socjalnych: elita, → klasa średnia, klasa robotnicza, chłopstwo, biedota. W społeczeństwie polskim w uwarunkowaniach przechodzenia od społeczeństwa socjalistycznego, gdzie liczebnie dominowała klasa robotnicza, zaś ekonomicznie i politycznie wąska elita aparatu partyjnego, aktualnie następuje postęp klasy średniej. Obejmuje ona drobnych i średnich przedsiębiorców, wolne zawody, personel administracyjny i wysoko wykwalifikowanych ekspertów, doradców i specjalistów z różnych dziedzin. Klasa średnia była w dużej mierze autorem sukcesu gospodarczego państw wysoko rozwiniętych gospodarczo. Przynależność do klasy średniej, mimo, że ustępuje ona elitom w sprawie bogactwa i władzy, jest synonimem sukcesu życiowego

Czym jest Stratyfikacja Społeczna znaczenie w Słownik geografia S .