obszar metropolitalny co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Metropolitalny Obszar

Co to znaczy: 1. spore miasto wspólnie z obszarem swego oddziaływania wykształconym wskutek procesu → dezurbanizacji; typ → regionu miejskiego tworzący się w uwarunkowaniach zaawansowanej → specjalizacji funkcjonalnej i → terytorialnego podziału pracy, charakteryzujący się mocną → koncentracją w mieście kluczowym funkcji kulturalnych, naukowych, finansowych i kierowania całym regionem (→ metropolizacja), w trakcie gdy tradycyjne dziedziny działalności gospodarczej przenoszone są na zewnątrz tego miasta, do innych miast. Odbywa się to kosztem miast mniejszych, położonych w „cieniu” metropolii, z którą nie są one w stanie konkurować. Miasta te dostosowują swe funkcje do potrzeb o.m. specjalizując się w działalności przemysłowej, komunikacyjnej albo mieszkaniowej. O.m. charakteryzuje się poprzez to sporą spójnością, wyrażającą się znacznym domknięciem powiązań gospodarczych i socjalnych (w dziedzinie miejsc pracy i miejsc zamieszkania, produkcji i dystrybucji dóbr, kooperacji przedsiębiorstw); 2. jednostka administracyjna w Stanach Zjednoczonych wprowadzona w celu zastąpienia dawnego podziału na → miasto i → wieś podziałem na obszary metropolitalne i obszary niemetropolitalne. Wskutek zaawansowania procesu dezurbanizacji nastąpiło gdyż zacieranie się granic poszczególnych jednostek osadniczych, miast i osiedli i stopienie się ich w jedną ogromną strefę zurbanizowaną, gdzie podział na miasto i wieś nie ma już sensu (→ miasto postindustrial-ne). Dla ustalenia tej zurbanizowanej strefy wprowadzono definicja Statistical Metropolitan Area (o.m.). Z kolei do obszarów niemetropolitalnych należą pozostałe obszary państwie, w tym zarówno tereny typowo wiejskie, jak i występujące w ich obrębie pojedyncze miasta (o słabszym rozprzestrzenieniu mechanizmów urbanizacji na tereny otaczające)

Czym jest Obszar Metropolitalny znaczenie w Słownik geografia O .