geografia społeczna co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Społeczna Geografia

Co to znaczy: 1. zespół dyscyplin geograficznych obejmujących problematykę człowieka i społeczności ludzkich i mechanizmów demograficznych, socjalnych, politycznych i kulturowych, którym te społeczności podlegają. G.s. bada rozmieszczenie i postęp grup ludzkich w ekumenie i niematerialne wytwory ich działalności (→ kultura, relacje socjalne). Tak rozumiana g.s. obejmuje → geografię ludności, → geografię kultury, w tym → geografię religii i g.s. sensu stricto (zobacz punkt 2) . Niektórzy zaliczają do g.s. również → geografię osadnictwa; 2. subdyscyplina naukowa, która wyłoniła się z badań nad → zachowaniami przestrzennymi ludności na przełomie lat 60. i 70. XX w. (→ uspołecznienie geografii), a zajmująca się najogólniej badaniem terytorialnych → zbiorowości socjalnych i → doświadczaniem środowiska poprzez człowieka. W ramach badań terytorialnych zbiorowości socjalnych g.s. analizuje problem terytorialnych nierówności socjalnych, → uprzywilejowanie jednych → grup socjalnych względem innych, problem → ubóstwa, zróżnicowania → poziomu życia, konflikty socjalne, → patologie socjalne. W ramach badań nad doświadczaniem środowiska poprzez człowieka (→ środowisko człowieka) g.s. bada stosunki człowiek -środowisko jako zaspokajanie → potrzeb materialnych i niematerialnych jednostek i grup socjalnych przez stosowanie zasobów naturalnych i antropogenicznych środowiska (stosunki materialne) jak i poznawanie i → wartościowanie środowiska poprzez jednostki i ekipy socjalne (stosunki niematerialne, humanistyczne). Nowe podejście badawcze w g.s. bazuje na badaniu subiektywnych przesłanek i motywacji różnorodnych zachowań przestrzennych człowieka przez wniknięcie w myśli i odczucia jednostki. Człowiek własne decyzje podejmuje nie opierając się na pełnej wiedzy o obiektywnie istniejącej rzeczywistości, ponieważ takowej nikt nie posiada, ale opierając się na własnych o niej wyobrażeń. Dlatego g.s. podjęła badania owych → wyobrażeń, → map mentalnych, → postaw, → preferencji przestrzennych

Czym jest Geografia Społeczna znaczenie w Słownik geografia G .