zakres składników wynagrodzeń co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Zakres składników wynagrodzeń w gospodarce narodowej wg gus

Definicja z ang. The scope of the components of remuneration in the national economy by the Central Statistical Office, z niem. Der Umfang der Vergütungskomponenten in der nationalen Wirtschaft durch die Zentralamt für Statistik.

Co to znaczy: Kluczowy Urząd Statystyczny dzieli wynagrodzenia na:
• osobowe
• bezosobowe
• honoraria
Wynagrodzenia osobowe obejmują:
• wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej,
• bonusy za staż pracy i inne bonusy (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje albo warunki pracy,
• premie i nagrody przepisowe i uznaniowe,
• bonusy za pracę w godzinach nadliczbowych,
• wynagrodzenia dodatkowe za prace realizowane w ramach obowiązującego wymiaru czasu pracy, ale niewynikające z zakresu czynności,
• wynagrodzenia za czynności przewidziane do wykonania poza normalnymi godzinami pracy w zakładzie albo w innym miejscu wyznaczonym poprzez pracodawcę (na przykład dyżury, pełnienie pogotowia domowego),
• wyrównanie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie regulaminów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
• wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane ze środków pracodawców (wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy w wyniku dolegliwości, za czas przestoju niezawinionego poprzez pracownika i in.),
• nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i inne,
• uposażenia posłów i senatorów wspólnie z uposażeniem dodatkowym, odprawy emerytalne, rentowe i parlamentarne posłów i senatorów, odprawy pracowników biur klubów, kół poselskich i senatorskich i zespołów parlamentarnych w związku z zakończeniem kadencji Sejmu i Senatu, a Również odprawy dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, z którymi został rozwiązany relacja pracy w związku z upływem kadencji,
• świadczenia o charakterze deputatowym (wartość świadczeń w części nieopłaconej poprzez pracownika) albo ich ekwiwalenty pieniężne (na przykład deputaty węglowe, energetyczne, środków spożywczych), a Również ekwiwalenty za umundurowanie jeżeli wymóg jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw,
• świadczenia odszkodowawcze (w nawiązniu ze skróceniem okresu wypowiedzenia), bonus wyrównawczy wypłacany pracownikom, których płaca uległo obniżeniu w wyniku wypadku przy pracy albo dolegliwości zawodowej.
Wynagrodzenia bezosobowe, z wyjątkiem honorariów obejmują raczej:
• wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia albo umowy o dzieło,
• wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych regulaminów osobom, które wykonują określone czynności na polecenie właściwych organów, na przykład biegłym w postępowaniu dochodzeniowym, sądowym i administracyjnym, wynagrodzenia za czynności arbitrów,
• wynagrodzenia wypłacane osobom fizycznym za udział w komisjach, radach nadzorczych, zarządach firm, jury w konkursach, radach naukowych i naukowo-technicznych, z wyjątkiem Metody ich powoływania,
• dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym wypłacane na podstawie umowy cywilnoprawnej,
• wynagrodzenia przysługujące członkom komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i członkom komisji do spraw służby zastępczej za udział w pracach tych komisji,
• wynagrodzenia dla pozaetatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych za udział w posiedzeniach i wynagrodzenia ryczałtowe dla pozaetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych.
Honoraria obejmują:
• płaca przekazywane autorowi albo artyście wykonawcy z tytułu korzystania z utworu albo artystycznego wykonywania poprzez podmioty wypłacające płaca, jeśli utwór albo artystyczne wykonanie zostały stworzone poprzez pracowników na podstawie umowy o pracę albo poprzez osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenia albo umowy o dzieło,
• wynagrodzenia (tantiemy) wypłacane twórcom albo artystom wykonawcom poprzez organizacje zbiorowego kierowania prawami autorskimi albo prawami pokrewnymi,
• wynagrodzenia za opracowania naukowe i badawczo-rozwojowe realizowane poprzez pracowników jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych, stanowiące wykładnik działalności twórczej

Czym jest Zakres składników wynagrodzeń znaczenie w Słownik pracy Z .