zadaniowa dniówka co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Dniówka Zadaniowa

Definicja z ang. Daily wage Task Force, z niem. Tageslohn Task Force.

Co to znaczy: Dniówka zadaniowa stanowi płaca ustalone w formie umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a brygadą albo pracownikiem odpowiednio z przyznaną pracownikowi kategorią zaszeregowania, z zachowaniem prawa do premii za wykonanie ustalonych zadań. Określenie zadań w dniówce zadaniowej bazuje na określeniu niezbędnego czasu wykonania robót na podstawie norm pracy. W Relacji do robót, dla których nie ma Przygotowanych norm pracy, czas wykonania może być ustalony na podstawie jednorazowej kalkulacji. To jest forma wynagradzania, w której wypłaca się tak zwany gwarantowaną stałą premię w zamian za osiągnięcie ustalonej dziennej normy zadaniowej. Jeśli pracownik nie wykona normy z przyczyn od niego niezależnych, nie pozbawia go to gwarantowanego "dodatku". Taka przypadek zachodzi dopiero wtedy, gdy norma nie jest wykonana z jego winy.
"Premia" w dniówce zadaniowej ma charakter specyficzny, nie jest gdyż wypłacana w okolicy płacy zasadniczej jako jej uzupełnienie, ale stanowi integralną część tej płacy. Może być ona określana jako stała stawka albo proc. od płacy zasadniczej. Przy pozytywnej ocenie średniego wykonania zadań dniówkowych w okresie objętym oceną, na Moment kolejny określa się stawkę płac wyższą o kwotę owej "premii", przy niezadowalającym - niższą. Dniówka zadaniowa jest użytkowana z reguły w odniesieniu do robotników produkcyjnych. Ma ona mniej wad właściwych akordowym formom wynagrodzeń, zapewnia większa stabilność wynagrodzeń, rodzi mniej konfliktów, a lepiej pobudza do polepszania efektów niż forma czasowa

Czym jest Zadaniowa dniówka znaczenie w Słownik pracy Z .