pracy regulamin co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Regulamin Pracy

Definicja z ang. Work regulations, z niem. Arbeitsvorschriften.

Co to znaczy: To zestaw zasad ustalający wewnętrzną organizację pracy w Spółce, obejmujący prawa i Wymagania pracowników i porządkujący działania wewnątrz spółki. Zazwyczaj oparty jest na kodeksie pracy, a  wymóg jego określenia obejmuje wszystkich pracodawców zatrudniających ponad 5 pracowników, chyba, Iż zagadnienia powiązane z regulaminem pracy zostały uregulowane w układzie zbiorowym pracy albo w Powyżej zakładowym układzie zbiorowym pracy. Wg Państwowej Inspekcji Pracy regulamin pracy jest fundamentalnym aktem prawa pracy o charakterze organizacyjno - porządkowym, obowiązującym u konkretnego pracodawcy. Powinien ustalać:
• organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a Również w odzież i obuwie robocze i w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
• mechanizmy i rozkłady czasu pracy, terminy dodatkowych dni wolnych od pracy i porę nocną,
• termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia,
• lista prac wzbronionych pracownikom młodocianym i kobietom,
• rodzaje prac i Lista stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,
• wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej, w tym również sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z Realizowaną robotą,
• przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania poprzez pracowników przybycia i obecności w pracy i usprawiedliwienia nieobecności w pracy,
• lista kar z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników

Czym jest Pracy regulamin znaczenie w Słownik pracy P .