pracy badanie co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Badanie Pracy

Definicja z ang. Analysis of work, z niem. Die Analyse der Arbeit.

Co to znaczy: Jedno z narzędzi wykorzystywanych usprawnianiu mechanizmów wytwórczych. Postępowanie mające na celu ocenę stanowiska roboczego i warunków pracy i wysiłku psychofizycznego wydatkowanego w toku realizacji ustalonych zadań (kosztu biologicznego pracy). Badanie pracy jest niezbędnym środkiem pomocniczym dla wartościowania pracy, a największą rolę odgrywa w procesie organizowania pracy i szkolenia pracowników. Powinna być prowadzona w odniesieniu do następujących przedmiotów: stanowiska pracy, środowiska i przestrzeni pracy, wymogów fizycznych i psychicznych na stanowisku i przebiegu pracy.
Sposób ta Bazuje na obserwacji pracownika wykonującego czynności na danym stanowisku pracy. Precyzyjny opis czynności na danym stanowisku (przeważnie produkcyjnym) pozwala na ich optymalizację.
Fazy analizy pracy na stanowiskach produkcyjnych to:
• wybór stanowiska pracy, wobec którego zastosowane będzie narzędzie,
• zapoznanie się z opisem stanowiska i końcowym efektem pracy na badanym stanowisku,
• obserwacja pracownika w trakcie wykonywania czynności prowadzących do końcowego efektu (można wykorzystać stoper, w celu pomiaru czasu trwania poszczególnych czynności). Obserwacji podlega: koordynacja czynności manualnych, liczba realizowanych ruchów, występujące warunki pracy, ewentualne zakłócenia;
• zapis na Przedtem przygotowanym arkuszu obserwacyjnym,
• badanie danych uzyskanych z arkusza obserwacyjnego,
• porównanie pracowników pod kątem wydajności i efektywności. Bardzo regularnie porównywane są sposób wykonywania czynności poprzez w najwyższym stopniu wydajnego i efektywnego pracownika w odniesieniu do pozostałych. Na podstawie porównania opracowywany jest najlepszy sposób wykonywania pracy na danym stanowisku.
Badanie pracy dotycząca stanowisk na wszystkich szczeblach (niskim, średnim i wyższym) kierowania powinna prowadzić do Powstania opisów stanowisk pracy, które stają się fundamentem wartościowania stanowisk pracy, wpływając na tworzenie polityki personalnej i polityki wynagrodzeń w organizacji. Na stanowiskach z wyższych poziomów kierowania badanie pracy nie bazuje już na bezpośredniej obserwacji pracowników, ustala się cele stanowiska, miejsce w strukturze organizacyjnej, zakres obowiązków, ustala się wymagane kompetencje pracownika na danym stanowisku, zakres odpowiedzialności, formalne kanały komunikacji

Czym jest Pracy badanie znaczenie w Słownik pracy P .