indywidualne konto emerytalne co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Ike indywidualne konto emerytalne

Definicja z ang. IRA - Individual Retirement Account, z niem. IRA - Individual Retirement Account.

Co to znaczy: Indywidualny plan oszczędnościowy oferowany odpowiednio z ustawą o indywidualnych kontach emerytalnych poprzez różne instytucje finansowe w formie określonej poprzez ustawę i instytucje oferujące produkty IKE. Prawo do wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat, mającej nieograniczony wymóg podatkowy w RP. Zyski z oszczędności na IKE są wolne od podatku dochodowego. Oszczędzający ma prawo do zwolnienia podatkowego, gdy na podstawie pisemnej umowy o prowadzenie IKE, gromadzić będzie oszczędności tylko na jednym IKE.
IKE mogą prowadzić:
1. Banki - IKE prowadzone będzie w formie rachunku albo lokaty bankowej.
2. Fundusze Inwestycyjne - w formie inwestycji w jednostki uczestnictwa wybranych funduszy inwestycyjnych zarządzanych poprzez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.
3. Ubezpieczyciele - w formie polisy na życie z funduszem kapitałowym.
4. Przedsiębiorstwa maklerskie - w formie rachunków papierów wartościowych

Czym jest Ike indywidualne konto znaczenie w Słownik pracy I .