wypoczynkowy urlop wrzos co to znaczy

Definicje prawa pracy, informacje pracodawca W

 • Co to jest Budżet Wynagrodzeń Definicja Zaplanowana odgórnie suma pieniędzy, która w danym okresie czasu będzie wykorzystana na wypłaty wynagrodzeń pracownikom
 • Co to jest Wynagrodzenie Definicja się do niej płacę zasadniczą, bonusy stałe i przejściowe, dopłaty, w tym premie periodyczne przepisowe i uznaniowe, nadwyżkę akordową
 • Co to jest Sytuacyjnie Uwarunkowana Wynagrodzenie Definicja sytuacyjnie informuje pracowników, jak zostaną wynagrodzeni po spełnieniu ustalonych wymogów. Ukierunkowuje ich także na to, co w efektach
 • Co to jest Teoria Wzmocnień Definicja Skinnera, zaadaptowana na potrzeby motywowania w zarządzaniu. Wg niej zachowaniami ludzi steruje środowisko socjalne. Każde zachowanie
 • Co to jest Umiejętności Za Wynagradzanie Definicja zależności między pensją a umiejętnościami, które pracownik posiada i potrafi skutecznie zastosować. Koncentruje się na tym, jakich
 • Co to jest Wynagrodzenie uzależniona od kompetencji Definicja przyrost zależy od zwiększania poziomu wiedzy i Umiejętności praktycznego jej zastosowania. Innym metodą jest wynagradzanie za konkretne
 • Co to jest Wynajem wirtualnego biura Wrocław Definicja działalność gospodarczą, a nie chcesz płacić ogromnych kwot za wynajem biura? Dopiero zaczynasz swoją własną działalność gospodarczą i nie
 • Co to jest Formy Wynagradzania Definicja to Między innymi: • forma czasowa, • forma premiowa, • forma akordowa, • forma zadaniowa, • forma prowizyjna, • forma kafeteryjna
 • Co to jest Rozpiętość Wynagrodzeń Definicja w organizacjach, ustalana na podstawie stopnia zróżnicowania poziomu zarobków i liczebności grup, których płace są na równych poziomach
 • Co to jest Różnicowanie Wynagrodzenia Definicja wynagrodzenia ze względu na takie kryteria różnicowania wynagrodzeń jak: stopień trudności pracy (wkład pracy), efekty pracy, potencjał
 • Co to jest Płac Równość Wewnętrzna Definicja pracowników w oparciu o sprawiedliwy i adekwatny w Relacji do zakresu poszczególnych stanowisk układ mierników, pozwalający na takie
 • Co to jest Uznaniowa Nagroda Wyróżnienie Definicja nagradzająca pracownika za Znakomite osiągnięcia albo wyniki. Przyznawana jest poprzez pracodawcę wg jego uznania. Decyzja o jej wypłaceniu
 • Co to jest Kalkulator Wynagrodzeń Definicja składników wynagrodzenia, i wartości brutto, netto otrzymywanej pensji. Wybrane kalkulatory pozwalają na porównywanie płac i Wydatków życia
 • Co to jest Motywatory Wewnętrzne Definicja motywacyjny niezależne od oczekiwanego wynagrodzenia. Impulsy wpływające na motywację wewnętrzną: • wyzwanie, • ciekawość, • poczucie
 • Co to jest Mix Wynagrodzeń Definicja Kombinacja różnych typów wynagrodzeń - takich jak wynagrodzenie podstawowa, premie, opcja na akcje, które otrzymuje dany pracownik
 • Co to jest Poziom Wynagrodzenia Definicja kwalifikacji (doświadczenie + wiedza), zdolności, umiejętności, zajmowanego stanowiska, osiąganych wyników pracy
 • Co to jest Cena Wykonania Definicja Cena, po której właściciel opcji może kupić albo sprzedać instrument fundamentalny
 • Co to jest Progresja Wynagrodzenia Definicja na podstawie, których poziom wynagrodzenia będzie wzrastał w przyszłych okresach czasu. Do czynników tych zalicza się inflację
 • Co to jest Strategia Wynagrodzeń Definicja sposób wynagradzania pracowników. Wybór strategii wynagrodzeń jest zdeterminowany poprzez otoczenie, w którym działa spółka, jej strategię
 • Co to jest Pakiet Wynagrodzeń Definicja jak i pozafinansowych przedmiotów wchodzących w skład wynagrodzenia. Pakiet wynagrodzeń może być mniej albo bardziej zróżnicowany
 • Co to jest Nagrody Wewnętrzne Definicja robotą, a nie z wynagrodzeniem finansowym, wpływające na motywację wewnętrzną pracownika. Mogą być odbierane poprzez pracownika w różnych
 • Co to jest Przejrzystość Wynagrodzeń Definicja kierować przy budowaniu mechanizmu wynagrodzeń i motywowania pracowników. Pracownik powinien być poinformowany o funkcjonującym
 • Co to jest Ochrona Wynagrodzenia Definicja określających ogół środków, których celem jest zabezpieczenie pracownika przed stratą, bezprawnym obniżeniem albo nieterminową wypłatą
 • Co to jest Administrowanie Wynagrodzeniami Definicja Zarządzanie (kierowanie) realizacją mechanizmów polityki wynagrodzeń na poziomie operacyjnym
 • Co to jest Badanie Wrażliwości Definicja rentowności przy zmieniającym się poziomie czynników. Jej fundamentem jest opracowanie optymistycznego i pesymistycznego wariantu zmian
 • Co to jest Badanie Wynagrodzeń Definicja mechanizmu wynagradzania pracowników. Badanie wynagrodzeń dostosowywana jest do specyfiki spółki, opiera się o szereg ważnych mierników. To
 • Co to jest Klub Wynagrodzeń Definicja spółek - uczestników badania płacowego, organizowane przeważnie poprzez firmę konsultingową przygotowującą raport płacowy. Kluby
 • Co to jest Kompresja Wynagrodzeń Definicja kwotami wynagrodzeń, w wyniku czego różnice w wartości pracy nie są właściwie doceniane. Z kompresją wynagrodzeń możemy mieć do czynienia
 • Co to jest Nowa Wynagrodzenie Definicja Edwarda W. Lawlera, wykładowcę organizacji i Kierowania w Marshall School of Business przy Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Marshall
 • Co to jest Wynagrodzenie dodatkowa ruchoma zmienna Definicja od uzyskiwanych wyników albo innych czynników, takich jak na przykład kompetencje czy staż pracy. Wynagrodzenie zmienna może polegać
 • Co to jest Wynagrodzenie uzależniona od wyników Definicja pracownika kwoty płacy podstawowej albo należnych premii czy bonusów z oceną osiąganych poprzez niego efektów. Zalety: · motywuje
 • Co to jest Wynagrodzenie uzależniona od wkładu Definicja będąca połączeniem sposoby wynagradzania za kompetencje z wynagradzaniem za efekty. Może być zdefiniowana jako mechanizm podejmowania
 • Co to jest Premia Wyspecjalizowana Definicja za realizację i poprawę stopnia wykonania zadań cząstkowych. Mogą ją dostać wszyscy pracownicy, od których zależy dane zadanie (mechanizm
 • Co to jest Efektywność Wynagrodzeń Definicja albo zespołu) do jego wynagrodzenia (funduszu wynagrodzeń). Wyraża się on wzorem: Ep=En/Fw Gdzie: Ep - efektywność wynagrodzeń En - efekty
 • Co to jest Wiadomość o zasiłkach i wynagrodzeniach z tytułu niezdolności od pracy Definicja do Zakład Ubezpieczeń Socjalnych-u poprzez pracodawcę (płatnika składek) oparte na deklaracji rozliczeniowej Zakład Ubezpieczeń Socjalnych
 • Co to jest Składniki Wynagrodzenia Definicja pracownika od pracodawcy. Można wyróżnić dwie ekipy składników. Pierwsza dotyczy stopnia zobowiązania prawnego stron relacji pracy i dzieli
 • Co to jest Aktywów Rentowności Wskaźnik Definicja netto przypadającego na każdą złotówkę zaangażowaną w aktywa (dorobek) spółki. Do jego obliczenia przyjmuje się wartość bilansową aktywów
 • Co to jest Wskaźnik rzeczywistej stawki płac do średniej w widełkach płacowych Definicja i Relacji rzeczywistej kwoty płacy do punktu średniego albo punktu odniesienia w przedziale płacowym. Pkt. średni albo pkt. odniesienia
 • Co to jest Wskaźnik siły zarobkowej aktywów Definicja Iż zamiast zysku netto przyjmuje się zysk operacyjny przed odsetkami i opodatkowaniem zwany także EBIT (Earn Before Interest and Tax
 • Co to jest Wskaźniki rentowności kapitałów własnych Definicja zyskiem netto a wielkością zaangażowanych kapitałów własnych. Mówi, ile groszy zysku netto przyniósł każdy złoty zaangażowanego kapitału
 • Co to jest Kompetencje Za Wynagradzanie Definicja potencjału kwalifikacyjnego pracownika: wykształcenie, doświadczenie, zdolności, uzdolnienia, zachowania i cechy psychofizyczne ważne dla
 • Co to jest Wypłata Definicja uprawnioną wypłata gotówkowa albo realizacja przelewu środków zebranych w ramach programu i przelew na wskazany poprzez uczestnika rachunek
 • Co to jest Wrzos Definicja Przydzielona dla tych organizacji, które ukierunkowane są bardziej na role organizacyjne niż zakresy czynności. Sposób ta wartościuje
 • Co to jest Urlop Wypoczynkowy Definicja Odpowiednio z przepisem art. 152 kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje prawo do: corocznego, nieprzerwanego (na wniosek pracownika urlop

Kadry, dział HR, zatrudnienie dla pracownika

Terminy i pojęcia związane z pracą w korporacji, prawo pracy. Znaczenie definicji dla osoby pracującej. Bezrobotny porady i informacje.

Definicja Wypoczynkowy Urlop, Wrzos, Wypłata, Wynagradzanie Za Kompetencje, Wskaźniki Rentowności Kapitałów Własnych, Wskaźnik Siły Zarobkowej Aktywów, Wskaźnik dla obywatela.

Pojęcia Wypoczynkowy Urlop, Wrzos, Wypłata, Wynagradzanie Za w kraju.