odroczone dochody osuwanie co to znaczy

Definicje prawa pracy, informacje pracodawca O

 • Co to jest O a Definicja Program motywacyjny oparty na akcjach spółki, opcjach na akcje albo innych podobnych instrumentach finansowych
 • Co to jest Odprawa rentowa i emerytalna Definicja pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do przejścia na rentę albo emeryturę. W Polsce wysokość tej odprawy to jednomiesięczna
 • Co to jest Opcja na akcje Definicja poprzez pracownika akcji przedsiębiorstwa po określonej cenie i po upływie określonego czasu. Opcje zwykle wygasają, jeżeli pracownik
 • Co to jest Odszkodowawcze świadczenie Definicja Składnik dodatkowy wynagrodzenia, wypłacany z racji dolegliwości bądź wypadku przy pracy
 • Co to jest Okres wypłacania wynagrodzenia Definicja pracownikowi. W prawie pracy obowiązuje zasada periodyczności wypłat wynagrodzenia za pracę. Płaca za pracę płatne jest raz w miesiącu
 • Co to jest Opodatkowania podstawa Definicja do obliczania wymiaru podatku odpowiednio z określoną formułą obliczenia podatku. Podstawa opodatkowania może mieć wymiar wartościowy
 • Co to jest Odprawa Definicja jednorazowe, obowiązkowe świadczenie wypłacane w związku z zakończeniem pracy w danej spółce. Również: uwarunkowane prawnie odszkodowanie
 • Co to jest Odszkodowanie rekompensata Definicja Pieniężne wyrównanie, płaca strat, szkód, trudów, przykrości i tym podobne nadane sądownie albo w wyniku porozumienia
 • Co to jest Orientacyjny wskaźnik Definicja Rzeczywisty pomiar danych ekonomicznych dokonywany w ściśle ustalonym czasie, używany jako podstawa do porównań
 • Co to jest Odroczona zmiana wynagrodzenia Definicja wynagrodzenia (zwykle przyrost), która wejdzie w życie w Ustalonym czasie przewidzianym w kontrakcie. Zazwyczaj użytkowana w umowach
 • Co to jest Obowiązkowe świadczenia Definicja wynagrodzenia pracownika, których zakres zależy od podstawy prawnej. Obligatoryjne są świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego: •
 • Co to jest Otwarty mechanizm wynagrodzeń Definicja wynagrodzenia zależy w pierwszej kolejności od indywidualnych osiągnięć w pracy. W takim systemie przeprowadza się rekrutację w ramach
 • Co to jest Ocena okresowa pracowników Definicja szeregu decyzji personalnych w odniesieniu do ocenianych pracowników. Ocena okresowa dokonywana jest w celach ściśle zawodowych i na
 • Co to jest Ocena mechanizmów wynagrodzeń Definicja efektywność mechanizmu wynagrodzeń. Może dotyczyć różnych aspektów mechanizmu, na przykład określenia, czy wydatki funduszu płac nie
 • Co to jest Odpowiedzialność za wynagradzanie Definicja uprawnień, przekazywana menedżerom liniowym. Wspomaga kierowanie wynagrodzeniami. Menedżerowie muszą mieć świadomość konieczności
 • Co to jest Osuwanie stawek płac Definicja pracownicy obejmują stanowiska za Kwoty niższe, niż ich poprzednicy. Przy stałym przepływie personelu skutkuje to obniżenie wydatków
 • Co to jest Odroczone dochody Definicja odroczona na pewien - z góry ustalony - moment, przyznawana pracownikom z uwzględnieniem ich efektów pracy, stanowiska pracy i płac

Kadry, dział HR, zatrudnienie dla pracownika

Terminy i pojęcia związane z pracą w korporacji, prawo pracy. Znaczenie definicji dla osoby pracującej. Bezrobotny porady i informacje.

Definicja Odroczone Dochody, Osuwanie Stawek Płac, Odpowiedzialność Za Wynagradzanie, Ocena Mechanizmów Wynagrodzeń, Ocena Okresowa Pracowników, Otwarty Mechanizm dla obywatela.

Pojęcia Odroczone Dochody, Osuwanie Stawek Płac, Odpowiedzialność w kraju.