związki zawodowe co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Zawodowe Związki

Definicja Związki Zawodowe: masowe, dobrowolne organizacje ludzi pracy powołane do reprezentowania i obrony ich praw i wspólnych interesów ekon. i społ. Najwcześniej (na pocz. XIX w.) organizacje związkowe powstały w W. Brytanii, Niemczech i USA, skupiały one w pierwszej kolejności przedstawicieli klasy robot. Ich działalność ukierunkowana była gł. na obronę interesów ekon. i społecznych pracowników najemnych, występowały
z żądaniami dot. między innymi warunków pracy
i płacy, które podporządkowywano celom polit. (odwoływano się między innymi do idei socjalizmu, komunizmu czy społ. doktryny kościoła). Aktualnie z.z. koncentrują się w pierwszej kolejności na osiągnięciu celów ekon. i społecznych, nie rezygnując z aktywności polit. (na przykład w Polsce). Podstawy prawnego statusu z.z. były etapowo normowane w umowach międzynar. wypracowanych poprzez utworzoną w 1919 Międzynarodową Organizację Pracy; szczegółowe zasady działania z.z. ustala prawo wewn. krajów, jest to konstytucje, ustawy i porozumienia pomiędzy z.z. a organizacjami pracodawców. W Polsce, zgodnie ze standardami międzynar., konstytucja zapewnia wolność tworzenia i działania z.z. Szczegółowe rozwiązania prawne dot. z.z. ustala ustawa z 1991, która stanowi, Iż z.z. mają między innymi prawo: 1. opiniowania założeń i projektów ustaw i aktów wykonawczych do nich; 2. występowania
z wnioskami o wydanie albo zmianę ustawy albo innego aktu prawnego; 3. prowadzenia rokowań zbiorowych i zawierania układów zbiorowych pracy;
4. wszczynania sporów zbiorowych z pracodawcami aż do strajku jako środka ostatecznego. Zakładowe organizacje związkowe zajmują stanowisko w indywidualnych i zbiorowych kwestiach pracowniczych, sprawują kontrolę nad przestrzeganiem w zakładach pracy norm prawa pracy i regulaminów BHP, kierują działalnością społ. inspekcji pracy
i współdziałają z państwową inspekcją pracy, zajmują się uwarunkowaniami życia
emerytów i rencistów. Aktualnie istnieje
w Polsce kilka sporych organizacji
międzyzwiązkowych (konfederacji) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), NSZZ Solidarność, NSZZ "Solidarność 80", NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. Prawo tworzenia albo przystępowania do z.z. stanowi specjalny aspekt wolności stowarzyszania się

Czym jest związki zawodowe znaczenie w Słownik Z .