zachowania polityczne co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polityczne Zachowania

Definicja Zachowania Polityczne: każda dająca się zaobserwować reakcja ludzi na bodźce płynące z otoczenia powiązane z wieloma przejawami życia polit. Pośród w najwyższym stopniu typowych z.p. można wyróżnić: czynne, opierające na aktywnym udziale jednostki w podejmowaniu działań o charakterze polit. albo bierne, gdy świadomie albo nieświadomie rezygnuje ona z udziału w takich działaniach, może także w nich uczestniczyć w pojedynkę bądź wespół z innymi ludźmi; dają się także zaobserwować zachowania skierowane na osiągnięcie celu przez współpracę
(z.p. konsensualne) i z.p. konfliktowe zmierzające do osiągnięcia zwycięstwa w drodze walki, z. konformistyczne, a więc właściwe z wartościami i normami obowiązującymi w ekipie socjalnej i z. nonkonformistyczne, które polegają na czynnym albo biernym odrzucaniu wartości i norm akceptowanych poprzez grupę. Z.p. uwarunkowane są psychiką, osobowością jednostki i oddziaływaniami środowiska, jak się jednak sądzi, największy wpływ na z.p. mają nauka
i kultura polityczna uczestników tej sfery życia społ. Przykładami z.p. są między innymi udział bądź powstrzymywanie się od głosowania w wyborach, publiczne manifestowanie poparcia dla określonego programu polit., zabieranie głosu w dyskusji polit., uczestnictwo w demonstracjach albo strajkach i tym podobne W kraju demokr. w najwyższym stopniu cenione są z.p. oparte na aktywnym, świadomym i odpowiedzialnym udziale obywateli w życiu polit., które charakterystyczne jest dla społeczeństwa obywatelskiego

Czym jest zachowania polityczne znaczenie w Słownik Z .