ustrój polityczny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polityczny Ustrój

Definicja Ustrój Polityczny: regulacje prawne odnoszące się do struktury organizacyjnej, kompetencji i wzajemnych stosunku organów państwa i metody rządzenia nim. W politologii termin u.p. zastępowany jest poprzez mechanizm i reżim polityczny. W RP podstawy prawne ustroju polit. sformułowano w konstytucji w formie 5 naczelnych zasad: 1. zwierzchnictwa narodu jest ona urzeczywistniana przez wolne i powszechne wybory przedstawicieli narodu do Sejmu i Senatu i przez referendum.; 2. reprezentacji (przedstawicielstwa) - bazuje na przeniesieniu poprzez nar. (przez akt wyborczy) na posłów i senatorów prawa do podejmowania decyzji w jego imieniu; 3. podziału władz - opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej (rozdzielonej pomiędzy Sejm i Senat), wykonawczej (dzieli ją Prezydent RP z Poradą Ministrów) i sądowniczej (sprawują ją niezawisłe sądy z Sądem Najwyższym na czele, wespół z niezależnym Trybunałem Stanu i Trybunałem Konstytucyjnym); 4. pluralizmu polit. - zagwarantowanie wolności tworzenia i działania partii polit.; 5. samorządności - samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, a również istnieje sposobność tworzenia, niezależnych od państwa, różnych form samorządów (na przykład samorządu zawodowego, samorządu uczniowskiego)

Czym jest ustrój polityczny znaczenie w Słownik U .