ustawa budżetowa co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Budżetowa Ustawa

Definicja Ustawa Budżetowa: jeden z głownych aktów prawnych obowiązujących w kraju, określający jego roczny plan finansowy obejmujący dochody
i opłaty zwane budżetem państwa. Projekt u.b. przygotowany poprzez ministra finansów ( minister), uchwalany jest poprzez Radę Ministrów i przedstawiany Sejmowi i Senatowi do 31 X każdego roku. Jeśli rząd nie jest w stanie przedstawić go w tym terminie, to zobowiązany jest do przedłożenia projektu ustawy o prowizorium budżetowym, która ustala dochody i opłaty państwa na określoną część roku i traci moc z chwilą uchwalenia u.b. Ogólne zasady i tryb gromadzenia środków pieniężnych objętych budżetem państwa i przeznaczania tych środków na finansowanie zadań wynikających z funkcji państwa i formy organizacyjnoprawne jednostek, które realizują zadania objęte budżetem jest zawarta w ustawie Prawo budżetowe. Zobacz także: legislacja, ustawa

Czym jest ustawa budżetowa znaczenie w Słownik U .