umowa co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Umowa

Definicja Umowa: właściwe, pisemne albo ustne porozumienie się (tak zwany oświadczenie woli) 2 albo więcej stron (na przykład osób, instytucji, krajów) w celu określenia wzajemnych praw i obowiązków. U. uważane jest za zawartą, gdy strony uzgodniły ważne postanowienia dot. między innymi takich jej przedmiotów, jak czas trwania i sposób postępowania w wypadku niewywiązania się poprzez jedną ze stron z przyjętych warunków. U. są klasyfikowane wg różnych mierników, rozróżniamy na przykład: u. jednostronnie zobowiązujące, a więc takie,
gdzie jedna strona ma prawa, druga zaś wymagania (na przykład darowizny); u. dwustronnie zobowiązujące, gdy dla obu stron wynikają prawa i wymagania (na przykład pożyczki); u. o przeniesienie praw (na przykład sprzedaż ratalna) i u. o korzystanie
z cudzego mienia (na przykład dzierżawa). Regularnie także zawierane są 2 typy innych u.: 1) umowa o dzieło - jedna ze stron (przyjmujący zamówienie) zobowiązuje się do wykonania jakiegoś dzieła (na przykład usługi wymalowania mieszkania), a druga (zamawiający) do zapłaty wynagrodzenia z chwilą jego wykonania; 2) umowa
o pracę - najpowszechniejsza forma nawiązania relacji pracy (jego podmiotami są pracownik i zakład pracy). Może ona być zawarta: a) na moment próbny; b) na czas wykonywania określonej pracy: c) na czas określony albo nieokreślony.
U. o pracę zawierana jest pisemnie i ustala rodzaj pracy, termin jej rozpoczęcia i płaca. U. o pracę regulują regulaminy kodeksu pracy z 1974, znowelizowanego w 1996. Osobnym rodzajem
u. jest umowa międzynarodowa

Czym jest umowa znaczenie w Słownik U .