umowa międzynarodowa co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Międzynarodowa Umowa

Definicja Umowa Międzynarodowa: porozumienie, wspólne pisemne oświadczenie podmiotów prawa międzynarodowego, tworzące prawo, a zatem uprawnienia
i wymagania. U.m. podzielone są w zależności od liczby zawierających je stron na dwustronne (bilateralne) albo wielostronne (multilateralne). U.m. jest otwarta albo zamknięta w zależności od dostępności bądź nie dla krajów trzecich; bezterminowa albo terminowa, gdy jej czas obowiązywania jest ściśle określony. U.m. są rozróżniane także w zależności od organu krajów., który je zawiera - są więc umowy krajów. (wymagające regulacji
w ramach ustawy, ratyfikacji), rządowe
i resortowe (zawierane poprzez jednego min.). Wg kryterium treści podzielone są na prawne, polit., gosp., wojsk., społ., kult. i tym podobne U.m. określane są wieloma nazwami, na przykład traktaty i konwencje, karty, konstytucje to podstawy działania organizacji międzynar., umowy zawierane poprzez Stolicę Apostolską to konkordaty. Użytkowane są także ustalenia - umowa, układ, porozumienie, pakt, deklaracja, protokół. Bezwzględnie na nazwę ich prawny wymiar jest taki sam. Zawarcie umowy poprzedza faza rokowań, zredagowania tekstu, czasami parafowania. Po podpisaniu następuje jej ratyfikacja albo zatwierdzenie, zamiana albo złożenie dokumentów, rejestracja w Sekretariacie ONZ (w razie braku takiej rejestracji umowa jest istotna, lecz nie można powoływać się na nią na forum ONZ) i publikacja wewn. Wejście umowy w życie wiązać się może z jej podpisaniem, ratyfikacją, zamianą dokumentów, złożeniem minimalnej liczby ratyfikowanych dokumentów poprzez strony. Wygasa ona, między innymi gdy jej postanowienia zostały wykonane, upłynął termin ważności, była trwale niestosowana, została wypowiedziana odpowiednio z jej literą albo za zgodą stron, gdy jedna ze stron utraciła swą podmiotowość, naruszyła jej warunki, wybuch wojny ją uchylił. U.m. jest nieważna, jeżeli strona wskaże uzasadniony przyczyna - pogwałcenie jej prawa wewn., wykorzystanie podstępu, groźby, przemocy, przekupstwa przedstawiciela albo jeżeli jest ona sprzeczna z obowiązującą ius cogens, a więc normą przyjętą i uznaną poprzez społeczność międzynar., bez prawa do odstępstwa od niej. Umowy nie działają wstecz, obowiązuje zasada pacta sunt servanda, tylko wyjątkowo mogą obejmować albo dotyczyć krajów trzecich (na przykład układ poczdamski dawał korzyści krajom trzecim i dotyczył w sposób negatywny Niemiec). Sporne sprawy mogą być oddane pod jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Wszystkie te zasady klasyfikuje konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969

Czym jest umowa międzynarodowa znaczenie w Słownik U .