uchodźstwo co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Uchodźstwo

Definicja Uchodźstwo: zdarzenie towarzyszące wojnom, konfliktom zbrojnym, rewolucjom od początku dziejów. Status uchodźcy klasyfikuje konwencja genewska z 1951. Wg niej uchodźcami są osoby znajdujące się poza krajem swego obywatelstwa, które z uzasadnionych przyczyn dyktowanych strachem przed prześladowaniami z racji na rel., rasę, narodowość, przynależność do określonej ekipy społ., poglądy polit. nie mogą albo nie chcą używać z ochrony swego państwa. To są przeważnie ludzie bez środków do życia, nie majacy legalnych dokumentów tożsamości, podróży, prawa do pobytu na terenie krajów trzecich. Prawo międzynar. zaczęło stanowić normy dot. u. po
I wojnie świat., gdy przez wzgląd na rewolucją ros., prześladowaniami etnicznymi
i polit. w krajach autokratycznych
i totalitarnych zdarzenie to przybrało charakater masowy. Od 1921 rozpoczął funkcjonować Urząd Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców Ligi Narodów, którego pierwszym zwierzchnikiem został polarnik norweski F. Nansen. Od jego nazwiska pochodzi ustalenie - paszporty nansenowskie, które wydawano uchodźcom i apatrydom, aby mogli poruszać się na terenie krajów trzecich i uzyskać status cudzoziemca. Pierwsza ogólna konwencja dot. u. została przyjęta
w 1933. Po II wojnie świat. w ramach ONZ powstała w 1946 Organizacja Międzynarodowa Uchodźców (International Refugees Organization - IRO), a od 1951 powołano Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR). W zakres jego zadań wchodzi zarówno ochrona uchodźców, jak także działania na rzecz trwałego rozwiązania tego problemu, na przykład pomoc przy dobrowolnej repatriacji, jeżeli zanikły powody
u. albo przy integracji w nowym społ. bądź przesiedleniu do innych państw. Ok. 130 krajów jest sygnatariuszami dokumentów dających podstawę do działania UNHCR - konwencji genewskiej
z 1951 i Protokołu nowojorskiego z 1967 (Polska od 1991). Wg nich rządy zobowiązują się do traktowania uchodźców odpowiednio z prawem międzynar., co znaczy udzielanie azylu politycznego, jeżeli spełniają oni odpowiednie kryteria, nieodsyłanie do państw, gdzie grozi im prześladowanie, zapewnienie prawnych, ekon., społ. warunków do bezpiecznego życia w miejscu pobytu. Wewn. prawo każdego państwie powinno być wyrazem takich właśnie zasad. Problem u. nasila się nieustannie, co jest rezultatem eskalacji konfliktów zbrojnych, czystek etnicznych, trwania dyktatorskich reżimów. W latach 90. szacuje się, że liczba ogólna uchodźców sięga 50 mln. Do szablonowych obszarów u. - Afryki, Azji dołączyła Europa, gdzie do lat 90. uchodźcy stanowili tylko około 10% całkowitej ich liczby. Jugosłowiańska wojna, rozpad ZSRR i konflikty na terenie jego byłych republik rozszerzyły skalę tego zjawiska

Czym jest uchodźstwo znaczenie w Słownik U .