rzecznik praw ucznia co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Ucznia Praw Rzecznik

Definicja Rzecznik Praw Ucznia: organ powołany do ochrony uczniów ich wolności
i praw zagwarantowanych w dokumentach międzynar. i aktach prawnych wydanych poprzez Sejm i Ministerstwo Nauki Narodowej. Funkcje te pełni wizytator Kuratorium Oświaty do spraw przestrzegania praw w szkołach i placówkach na terenie województwa. W dziedzinie wykonywania nadzoru pedagogicznego wizytator stosuje się do obowiązujących regulaminów wynikających z Ustawy z 1991 o systemie oświaty i Rozporządzenia MEN z 1996 w kwestii szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania. Do fundamentalnych obowiązków rz.p.u. należy: a) dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkołach, b) rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży w dziedzinie działalności samorządowej w szkołach, c) tworzenie pomocniczej struktury "Szkolnych Rzeczników Praw Ucznia"
i ustalenie zakresu ich działania, d) organizowanie szkoleń i spotkań związanych z problematyką praw ucznia, e) współpraca z władzami samorządowymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się działalnością na rzecz praw dziecka. Rz.p.u. ma prawo do: wglądu do treści wszystkich skarg wpływających do kuratorium; samodzielnego badania skarg; przyjęcia (za zgodą kuratora) kwestie badanej do chwili obecnej poprzez innego wizytatora, jeżeli kwestia ta ma znamiona naruszenia praw ucznia; wydawania zaleceń w porozumieniu z właściwym dyrektorem wydziału kuratorium

Czym jest rzecznik praw ucznia znaczenie w Słownik R .