rzecznik praw obywatelskich co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Obywatelskich Praw Rzecznik

Definicja Rzecznik Praw Obywatelskich: jednoosobowy, konstytucyjny organ powołany do ochrony praw i wolności zagwarantowanych w konstytucji i innych aktach normatywnych. Jego działalność klasyfikuje ustawa z 1987 (znowelizowana
w 1991) o Rzeczniku Praw Obywatelskich. RzPO jest organem samoistnym, tzn. ma ustawowo określone kompetencje, działa samodzielnie i we własnym imieniu. RzPO powoływany jest na
5 lat poprzez Sejm za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu, lub ekipy 35 posłów. RzPO może być obywatel polski wyróżniający się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym i wysokim autorytetem z racji na swe walory moralne i wrażliwość społ. Przysługują mu szerokie przywileje prawne w dziedzinie immunitetu i nietykalności osobistej. Nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, aresztowany albo zatrzymany bez zgody Sejmu. Nie obejmują go także zasady odpowiedzialności konstytucyjnej. Kompetencje i środki działania RzPO zostały określone b. szeroko i elastycznie. Po zapoznaniu się ze skierowanym wnioskiem, RzPO może podjąć zgłoszoną sprawę albo nie, lecz w tym drugim przypadku musi
o tym powiadomić wnioskodawcę i osobę, której kwestia dotyczy. Może on także poprzestać na wskazaniu wnioskodawcy przysługujących środków działania albo przekazać sprawę innemu właściwemu organowi. W sytuacji stwierdzenia naruszenia praw i wolności obywatelskich, RzPO ma między innymi prawo: zbadać każdą sprawę na miejscu, żądać złożenia wyjaśnień albo przedstawienia aktu każdej kwestie (prowadzonej na przykład poprzez organy adm. państwowej, organy organizacji spółdzielczych, społ., zawod. i tym podobne), zlecać przeprowadzenie ekspertyz i recenzji, zaskarżyć decyzje sądu adm. ( sądownictwo adm.). Może on także wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodności aktu prawnego z konstytucją albo z ustawami albo także do Sądu Najwyższego
o podjęcie uchwały dot. interpretacji regulaminów prawnych budzących zastrzeżenia. Ważną funkcją RzPO jest wpływanie na poprawę przestrzegania prawa poprzez organy państwa. W tym celu przedstawia on Sejmowi i Senatowi coroczne sprawozdania ze swej działalności wraz
z uwagami i wnioskami dot. stanu przestrzegania praw i wolności obywateli. Wnioski kierowane do RzPO są wolne od opłat, nie wymagają zachowania szczególnej formy, ale powinne zawierać oznaczenie wnioskodawcy i osoby, której praw i wolności kwestia dot.,
a również określać element kwestie

Czym jest Rzecznik Praw Obywatelskich znaczenie w Słownik R .