rząd co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Rząd

Definicja Rząd: naczelny, wyodrębniony organ
w dziedzinie władzy wykonawczej powołany do wykonywania zadań państwowych ustalonych poprzez parlament. Rz. złożona jest z ministrów i ministrów bez teki i premiera. W systemach parlamentarno-gabinetowych rz. oficjalnie powoływany jest poprzez głowę państwa, która desygnuje premiera
i na jego wniosek ministrów. W rzeczywistości jednak rz. wyłaniany jest poprzez partyjną przewarzająca część w parlamencie, przed którym odpowiada polit. W ustrojach prezydenckich decyzyjny głos o składzie rz. należy do prezydenta. W Stanach Zjed. definicją rz. ustala się konferencje prez. z sekretarzami stojącymi na czele poszczególnych departamentów (resortów), którzy są jedynie jego doradcami i pełnomocnikami. W ramach rz. mogą działać węższe gremia, jak: prezydium, wyspecjalizowane komitety czy przychodnia. Do głównych zadań rz. należy: wykonywanie ustaw, zarządzanie aparatem adm., występowanie z inicjatywą ustawodawczą, opracowywanie i realizacja budżetu państwa i polityki zagr. Trwałość rz. zależy od tego, ile partii politycznych bierze udział w jego tworzeniu i jaką wielkością dysponuje
w parlamencie. Normalnie odznacza się
4 typy rz.: a) koalicyjno-mniejszościowy
- nie może liczyć na poparcie większości w parlamencie (na przykład w Danii); b) koalicyjno-większościowy - w jego składzie są przedstawiciele dwu albo więcej partii mających przewarzająca część w parlamencie (na przykład w Belgii, Polsce), c) jednopartyjno-większościowy - ma poparcie większości
w parlamencie (na przykład w W. Brytanii), d) jednopartyjno-mniejszościowy - partia formułująca rz. nie ma poparcia większości w parlamencie, dlatego musi zawierać porozumienie międzypartyjne, kiedy rezultat głosowania nie jest dla niej pewny (na przykład w Norwegii, Włoszech). Zobacz także Porada Ministrów

Czym jest rząd znaczenie w Słownik R .