rosji system polityczny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polityczny System Rosji

Definicja Rosji System Polityczny: Rosja jest krajem federacyjnym (21 republik 6 państw, 10 okręgów autonomicznych,
50 obwodów, w tym 1 autonomiczny
i 2 miasta wydzielone) o prezydenckim systemie rządów. Odpowiednio z konstytucją, wprowadzoną w 1993 na mocy referendum, funkcję głowy państwa pełni prezydent. Wybierany jest on
w wyborach powszechnych na 4 lata, odgrywa najważniejszą rolę w systemie władzy w Rosji. Powołuje i odwołuje premiera (w uzgodnieniu z Dumą Krajów.), a na jego wniosek mianuje ministrów. Może także przewodniczyć posiedzeniom rządu i własnym postanowieniem uchylić każdą jego decyzję. Ma on także ważne uprawnienia wobec parlamentu - może rozwiązać Dumę Krajów. (izba niższa parlamentu), jeśli odrzuci ona 3-krotnie proponowanego poprzez niego kandydata na premiera i gdy odrzuci wniosek premiera o udzieleniu rządowi wotum zaufania. Dysponuje również prawem weta wobec ustaw parlamentu, które może być jednak odrzucone większością 2/3 głosów obu izb. Ma również prawo wydawania dekretów i rozporządzeń z mocą ustawy. Umocnieniu jego pozycji służy referendum, co pozwala mu działać bez zgody parlamentu. Ma on również uprawnienia wobec wymiaru sprawiedliwości: mianuje sędziów Sądu Najwyższego, Sądu Konstytucyjnego, Sądu Arbitrażowego i prokuratora generalnego. Ponadto jest gwarantem konstytucji, praw i swobód obywatelskich, naczelnym dowódcą sił zbrojnych i kieruje polityką zagr. państwa. Władzę ustawodawczą sprawuje 2-izbowy parlament - Zebranie Federalne. W jego skład wchodzi izba wyższa, Porada Federacji (po 2 przedstawicieli z każdego z 89 podmiotów federacji: po 1 reprezentancie władzy ustawodawczej i wykonawczej) wybierana na 2 lata w wyborach pośrednich i 450-osobowa izba niższa - Duma Krajów. wybierana w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję. Połowa jej członków wybierana jest w jednomandatowych okręgach wyborczych, a druga połowa z list partyjnych. Wszystkie ustawy parlamentu wymagają zgody obu izb. Uprawnienia parlamentu są niewielkie między innymi może pozbawić urzędu prez., gdy dopuści się on zdrady stanu albo popełni ciężkie przestępstwo, lecz decyzja taka wymaga jednak wyrażenia zgody poprzez przynajmniej 2/3 Dumy i zatwierdzenia jej poprzez taką samą przewarzająca część Federacji. Organem władzy wykonawczej jest rząd, na którego czele stoi przewodniczący (premier). Członków rządu mianuje prez. na wniosek premiera. Republiki wchodzące w skład Federacji Rosyjskiej mają swoje konstytucje i organy władzy ustawodawczej i wykonawczej. Do najmocniejszych ugrupowań polit. w Rosji należą: skrajnie nacjonalistyczna Liberalno-Demokr. Partia Rosji utworzona poprzez W.W. Żyrinowskiego, Agrarna Partia, reformatorski Blok "Jabłoko", Komunistyczna Partia Federacji Rosji (największa partia powyżej 500 tys. czł.) i Partia Rosji Jedności i Zgody

Czym jest Rosji system polityczny znaczenie w Słownik R .