referendum co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Referendum

Definicja Referendum: jedna z form demokracji bezpośredniej, bazuje na powszechnym głosowaniu obywateli posiadających czynne prawo wyborcze. W trakcie r. obywatele udzielają pozytywnej albo negatywnej odpowiedzi na pytania zadane poprzez organ zarządzający r. Rozróżnia się r. obowiązkowe, jeżeli władze państwowe są zobowiązane prawem do jego przeprowadzenia i fakultatywne, gdy prawo dopuszcza, lecz nie nakazuje jego przeprowadzenia. W zależności od zasięgu terytorialnego r. może być ogólnokrajowe albo lokalne. Organizacja r. uk-ształtowała się w XVI w. w Szwaj-
carii. Współcz. r. użytkowane jest regularnie
w wielu państwach na przykład we Francji, Danii, Szwajcarii czy w stanach zjednoczonych ameryki (na szczeblu stanowym). W Polsce przeprowadzono r.
w 1946 dot. jednoizbowości parlamentu, utrwalenia przemian gosp., nacjonalizacji przemysłu i kwestie zach. granic; obiektem r. z 1987 było wyrażenie zgody na reformę gosp. i działania dot. demokratyzacji życia polit., rozszerzenia praw obywatelskich; 1996 dot. problematyki prywatyzacyjnej i zasilenia z uzyskanych dochodów funduszy emerytalnych i pokrycia zobowiązań państwa wobec rencistów, emerytów i pracowników sfery budżetowej; 1997 - w kwestii Konstytucji RP. R. ogólnokrajowe może być przeprowadzone w kwestiach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Zarządza je Sejm bezwzględną większością głosów ( przewarzająca część głosów) albo Prezydent RP za zgodą Senatu. Rezultat r. jest wiążący, jeśli wzięło w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. R. może być przeprowadzone na terenie gminy i województwa. Prawo udziału w r. ma każdy obywatel pol., który ukończył 18 lat i ma czynne prawo wyborcze

Czym jest referendum znaczenie w Słownik R .