radny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Radny

Definicja Radny: członek wybieralnego organu samorządu terytorialnego. R. może zostać każdy obywatel polski, który do dnia wyborów ukończy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze działania danej porady, posiadające czynne i bierne prawo wyborcze. R. przed objęciem mandatu składa ślubowanie. W trakcie wykonywania swoich zadań nie jest związany
instrukcjami wyborców, zobowiązany jest z kolei do zarządzania się dobrem wspólnoty samorządowej. Do fundamentalnych obowiązków r. należy przyjmowanie zgłaszanych poprzez mieszkańców
postulatów i przedstawienie ich do rozpatrzenia odpowiednim organom samorządowym, udział w pracach organów,
do których został wybrany albo desygnowany. Przez wzgląd na wykonywaniem mandatu r. korzysta z ochrony prawnej (na przykład zatrudniający nie może go zwolnić
z pracy bez zgody porady), przysługują mu diety i zwrot wydatków podróży służbowych. Wygaśnięcie mandatu r. następuje w wyniku: odmowy złożenia ślubowania, pisemnego zrzeczenia się mandatu, straty prawa wybieralności, prawomocnego wyroku sądowego, orzeczonego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, Zgonu

Czym jest radny znaczenie w Słownik R .