rada szkoły co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Szkoły Rada

Definicja Rada Szkoły: organ powołany do rozwiązywania wewn. spraw szkoły albo placówki oświatowej. R.s. uchwala statut szkoły opierając się na projektu przygotowanego poprzez radę pedagogiczną, opiniuje i przedstawia wnioski między innymi w kwestii budżetu, planu pracy szkoły, projektu innowacji i eksperymentów pedagogicznych. Może także występować do organu kierującego szkołę o zbadanie i dokonanie oceny jej działalności a również,
z własnej inicjatywy, ocenić stan szkoły, a odpowiednie wnioski kieruje do dyrektora albo porady pedagogicznej. R.s. może także gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. W skład r.s. wchodzi przynajmniej 6 osób wybranych w równej liczbie spośród członków porady pedagogicznej, ogółu rodziców
i ogółu uczniów. R.s. jest powoływana spośród porady pedagogicznej, porady rodziców i samorządu uczniowskiego. Jej kadencja trwa 3 lata

Czym jest rada szkoły znaczenie w Słownik R .