rada pedagogiczna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Pedagogiczna Rada

Definicja Rada Pedagogiczna: wewn. kolegialny organ szkoły albo innej placówki oświatowej (zatrudniającej przynajmniej 3 nauczycieli) w dziedzinie realizacji jej statutowych zadań dot. kształcenia, wychowania i opieki. W skład r.p. wchodzą wszyscy nauczyciele, mogą także być zapraszani, z głosem doradczym, przedstawiciele rodziców, organizacji społ. i młodzieży. Przewodniczącym r.p. jest dyrektor szkoły albo placówki. R.p. zatwierdza plan pracy i opiniuje budżet szkoły, podejmuje uchwały
w kwestii innowacji i eksperymentów pedagogicznych, określa organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji i podejmuje uchwałę w kwestii skreślenia z listy uczniów. Może także wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora. Uchwały r.p. są podejmowane większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej członków. Obrady r.p. są sekretne w dziedzinie spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów albo ich rodziców, a również nauczycieli i innych pracowników szkoły

Czym jest rada pedagogiczna znaczenie w Słownik R .