rada bezpieczeństwa co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Onz Bezpieczeństwa Rada

Definicja Rada Bezpieczeństwa Onz: jeden
z głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Karta NZ powierzyła RB kluczową odpowiedzialność za utrzymanie międzynar. pokoju i bezpieczeństwa. Ma ona rozpatrywać sporne sytuacje, oceniać stan zagrożenia konfliktem i w przypadku niebezpieczeństwa wydawać zalecenia albo podejmować środki zapobiegawcze. Najpoważniejszym z nich jest wykorzystanie wspólnej akcji przymusu przy zastosowaniu Sił Zbrojnych ONZ. Wewn. struktura RB i tryb podejmowania decyzji był więc pochodną jej zadań, wynikał z układu sił, który zaistniał w chwili tworzenia ONZ. Złożona jest ona z 15 członków, w tym 5 stałych ( USA, Rosja - niegdyś ZSRR, Francja, Ogromna Brytania i Chiny) i 10 wybieranych poprzez Zebranie Ogólne NZ na 2 lata. Wybór ten uwzględnia zasadę, że każdy istotny obszar świata musi mieć w RB swego przedstawiciela. Podejmowanie decyzji w RB, szczególnie w kwestiach wykorzystania środków przymusu wymaga kwalifikowanej większości głosów, nie mniej jednak pełnego poparcia ze strony członków stałych. Państwa członkowskie są zobowiązane do wypełniania decyzji RB. Aktualny kształt RB jest krytykowany jako nie przystający do dzisiejszej rzeczywistości. Reforma miałaby więc dotyczyć takich kwestii, jak poszerzenie ekipy członków stałych RB o państwa odgrywające zasadniczą rolę w systemie światowym
i układach regionalnych, na przykład Niemcy, Japonia, Brazylia, Indie, Nigeria; rezygnacja z prawa weta; poszerzenie zakresu uprawnień i możliwości poprzez powstanie stałego kontyngentu wojsk

Czym jest Rada Bezpieczeństwa ONZ znaczenie w Słownik R .