propaganda co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Propaganda

Definicja Propaganda: świadome wpływ na odbiorcę (jednostkę, zbiorowość) przez systematyczne rozpowszechnianie ustalonych poglądów, idei, haseł dzięki środków perswazji intelektualnej i emocjonalnej (na przykład symboli, gestów, słów, skojarzeń)
w celu pozyskania zwolenników i nakłonienie ich do zachowań pożądanych
z punktu widzenia nadawcy przekazu propagandowego. Istotę p. oddają słowa amer. psychologa G. Biddle'a, który stwierdził, Iż pod jej wpływem "każda jednostka zachowuje się tak, jak gdyby jej reakcje były rezultatem jej własnych decyzji". P. to wszelakie techniki (wizualne, werbalne, dzięki środków masowego przekazu) sterowania masowymi zachowaniami, poglądami, postawami
i dążeniami. W tym znaczeniu p., jako świadome operowanie środkami przekazu (obraz, druk, mowa), rozwinęła się dopiero w nowoczesnym społ. wraz ze wzrostem znaczenia recenzji publicznej i środków masowego przekazu. Szczególne znaczenie p. odgrywa w sferze polityki (p. polityczna), stając się narzędziem walki wyborczej (parlamentarnej i pozaparlamentarnej), wywierania nacisku, kontroli i podporządkowania mas społ. siłom rządzącym albo dążącym do przejęcia władzy. W ustrojach totalitarnych ( totalitaryzm) p. jest narzędziem uzależniania odbiorcy od nadawcy, instrumentem służącym zniewalaniu społ. i utrwaleniu reżimu między innymi poprzez zacieranie różnicy pomiędzy prawdą a fałszem, wiadomością obiektywną a narzuconą oceną. Istotę tak prowadzonej p. oddaje słynna wypowiedź ministra oświaty III Rzeszy J. Goebbelsa "Kłamstwo powtarzane tys. razy staje się prawdą". Inaczej jest w krajach demokrat., gdzie nie ma jednej obowiązującej i jedynie słusznej ideologii i urzędowej p. Konkurencja pomiędzy wieloma źródłami przekazu skutkuje, Iż odbiorca ma sposobność dostępu do informacji z wielu ośrodków, każdemu przekazowi p. jednego centrum polit. przeciwstawiona zostaje kontrpropozycja innego. P. może także mieć wymiar polityki globalnej, stać się instrumentem walki pomiędzy wieloma ustrojami w skali międzynar. Z tego typu p. świat zetknął się w latach tak zwany zimnej wojny. Jej celem było osłabienie przeciwnego bloku polit., podważenie wiarygodności istniejących ośrodków władzy, wsparcie wewn. sił odśrodkowych bądź opozycyjnych. P. jest obiektem zainteresowania wielu dyscyplin wiedzy w tym: socjotechniki p., psychologii p., teorii p

Czym jest propaganda znaczenie w Słownik P .