program wyborczy co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Wyborczy Program

Definicja Program Wyborczy: dokument uchwalony poprzez zjazd delegatów partii polit. biorącej udział w wyborach, zawiera kluczowe jej cele i zamierzenia. W p.w. zawarte są oceny sytuacji wewn. państwie i problematyki międzynar., wiadomości o planowanych przedsięwzięciach po wygranych wyborach. W p.w. występują 2 przedmioty: emocjonalny, który ma zjednać jak najszersze grono potencjalnych zwolenników z wszystkich środowisk społ. (głoszone są na przykład hasła typu - demokracja, sprawiedliwość, równość) i racjonalny, odwołujący się do intelektu, zdrowego rozsądku wyborców, ich oczekiwań wynikających z bieżących potrzeb społ. i gosp. (na przykład dokończymy prywatyzację, przeprowadzimy reformę szkolnictwa i samorządu terytorialnego). W trakcie wyborów prez., prócz fundamentalnych celów i zamierzeń kandydata, eksponuje się jego cechy i walory osobiste na przykład kompetencję, znajomość języków, doświadczenie polit., prawdomówność, umiejętność do podejmowania trafnych decyzji itp

Czym jest program wyborczy znaczenie w Słownik P .