proces decyzyjny wspólnotach co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy proces decyzyjny we Wspólnotach Europejskich

Definicja Proces Decyzyjny We Wspólnotach Europejskich: sposób podejmowania decyzji w ramach UE. Kształtował się pośrodku rozwoju integracji europejskiej. Obejmuje 3 fazy - inicjatywę, opinię i decyzję. Biorą w nim udział instytucje UE: Komisja Europejska jako organ inicjujący, Parlament Europejski w wyznaczonych poprzez Traktat z Maastricht granicach i Porada UE, która podejmuje ostateczną decyzję jako organ prawodawczy. 4 kluczowe procedury procesu: wizyta, zgoda, współpraca i współdecydowanie. Od chwili Jednolitego Aktu Europejskiego (1987) i po modyfikacjach wprowadzonych poprzez Traktat z Maastricht rozpoczął obowiązywać następujący system: Komisja wysuwa projekt z własnej inicjatywy, na wniosek Parlamentu albo Porady UE, która jednak nie może podjąć decyzji bez formalnego wniosku Komisji; wnioski trafiają do Porady UE, później do doradczych komitetów i Parlamentu. Opinie Parlamentu i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego są przekazywane Komisji, która może je uwzględnić. Projekty wracają do drugiego czytania do Porady UE i parlamentu, w dalszym ciągu trafiają do Porady, która podejmuje decyzje. Parlament może odrzucić projekt legislacyjny w dziedzinie: swobody przenoszenia się pracowników, wzajemnego uznawania dyplomów, ochrony środowiska, harmonizacji prawa niezbędnej do funkcjonowania wspólnego rynku sieci transeuropejskiej, nauki, kult. i zdrowia publicznego. Jeżeli Porada nie godzi się z decyzją Parlamentu, może jedynie doprowadzić do zwołania Komitetu Pojednawczego, lecz w razie braku kompromisu - projekt upada. Osobną rolę pełni Porada Europejska, jako inspirator mechanizmów integr., opierając się na jej instrukcji Porada UE ma podejmować decyzje w dziedzinie polityki zagr. i bezpieczeństwa. Dalsze modyfikacje p. d. były rozważane w czasie Konferencji Międzyrządowej, zakończonej podpisaniem Traktatu w Amsterdamie (1997). Jednak nie pozyskano się na przeprowadzenie zapowiadanych reform instytucjonalnych. Spór toczy się między innymi o całkowite albo bardzo szerokie odstąpienie od zasady jednomyślności na rzecz głosowania większościowego (biorąc pod uwagę liczbę ludności w państwach). Reforma p.d. w kierunku większej przejrzystości i efektywności działania jest konieczna szczególnie w kontekście możliwego poszerzenia UE o nowych członków

Czym jest proces decyzyjny we znaczenie w Słownik P .