prezydium sejmu co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Sejmu Prezydium

Definicja Prezydium Sejmu: organ wewn. Sejmu RP, złożona jest z Marszałka Sejmu
i wicemarszałków. Pracami PS kieruje marszałek, którego może zastępować jeden z wicemarszałków. Zakres kompetencji PS i tryb pracy PS ustalony jest
w Regulaminie Sejmu RP. PS kieruje pracami Sejmu, zwłaszcza: 1. zwołuje posiedzenia Sejmu, określa ich porządek dzienny, plan pracy i tak zwany tygodnie posiedzeń; 2. nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym, uchwałodawczym i wnioskom organów państwa skierowanym do Sejmu; 3. dokonuje wykładni przepisu Sejmu i opiniuje kwestie wniesione do Marszałka Sejmu; 4. organizuje współpracę pomiędzy komisjami sejmowymi i koordynuje ich działania; 5. prowadzi kwestie z zakresu stosunków pomiędzy Sejmem i Senatem i z parlamentami innych państw; 6. określa zasady organizowania doradztwa naukowego na rzecz Sejmu i jego organów, powoływania doradców sejmowych i korzystania z recenzji specjalistów; 7. uchwala, po zasięgnięciu recenzji Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, projekt budżetu i statut Kancelarii Sejmu. Ponadto występuje do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodności ustaw z konstytucją, na wniosek prezesa NIK powołuje i odwołuje sekretarza i członków Kolegium NIK. Odpowiednio z regulaminem porządek dzienny i termin posiedzenia PS określa marszałek. Z posiedzeń tych sporządza się protokół; PS podejmuje uchwały większością głosów

Czym jest Prezydium Sejmu znaczenie w Słownik P .