prezydent co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Rp Prezydent

Definicja Prezydent Rp: w okolicy Porady Ministrów organ państwa w dziedzinie władzy wykonawczej. Odpowiednio z Konstytucją najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant ciągłości władzy państwowej, czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Jako reprezentant państwa na zewn., ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Polski w innych krajach i organizacjach międzynarodowych, przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołuje akredytowanych przy P. RP przedstawicieli dyplomatycznych innych krajów i organizacji międzynar. W dziedzinie polityki zagranicznej współdziała z premierem i właściwym ministrem. Jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, dlatego mianuje szefa sztabu generalnego
i dowódców rodzajów sił zbrojnych,
w okresie pokoju sprawuje zwierzchnictwo nad wojskiem przy udziale ministra obrony narodowej, na czas wojny (na wniosek premiera) mianuje naczelnego dowódcę sił zbrojnych i w takim samym trybie odwołuje go, na wniosek ministra obrony narodowej nadaje stopnie wojskowe i w przypadku zagrożenia zewn. państwa (na wniosek premiera) zarządza powszechną albo częściową mobilizację. Nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na jego zrzeczenie się, przyznaje ordery i odznaczenia, stosuje prawo łaski, może zwracać się z orędziem do Sejmu, Senatu albo Zebrania Narodowego, w istotnych kwestiach może zwołać Radę Gabinetową, wydaje także rozporządzenia i zarządzenia. Akty urzędowe P. RP wymagają kontrasygnaty premiera. P.RP wybierany jest na 5 lat w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i sekretnych, ponownie może być wybrany tylko raz. Kandydat musi mieć ukończone 35 lat, używać z pełni praw wyborczych, być obywatelem pol. i zostać zgłoszonym poprzez minimum 100 tys. obywateli. Spośród kandydatów na prez. zostaje wybrany ten, który dostał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli żaden z nich nie uzyskał wymaganej większości, 14 dnia przeprowadza się ponowne głosowanie tylko na dwóch kandydatów. Zwycięża kandydat, który dostał większą liczbę głosów. Po II wojnie świat. p. RP byli: B. Bierut (1947-52), po przywróceniu urzędu prez. w 1989, W. Jaruzelski (1989-90), L. Wałęsa (1990-95), A. Kwaśniewski od 1995

Czym jest Prezydent RP znaczenie w Słownik P .