prezydencki system co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy System Prezydencki

Definicja Prezydencki System: stosunki pomiędzy parlamentem a rządem, gdzie prezydent jest zarazem szefem rządu. W klasycznej formie p.s. występuje w Stanach Zjed. Prez. i parlament powoływani są
w oddzielnych wyborach. Prez. powołuje ministrów, którzy są przed nim odpowiedzialni. W ten sposób jest on równocześnie głową państwa i szefem adm. Odpowiada za politykę zagr. i wewn., jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Prez. nie może jednak rozwiązać parlamentu,
nie ma także prawa inicjatywy ustawodawczej. W praktyce prez. i ministrowie nie są odpowiedzialni przed parlamentem, aczkolwiek można wobec nich wykorzystać formę odpowiedzialności konstytucyjnej ( impeachment)

Czym jest prezydencki system znaczenie w Słownik P .