prezes rady mintrów co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Ministrów Rady Prezes

Definicja Prezes Rady Ministrów: premier, odpowiednio z Konstytucją RP kierownik Porady Ministrów (rządu), koordynator i kontroler prac poszczególnych ministrów. PRM zapewnia wykonywanie polityki rządu i ustala metody jej realizacji. W celu wykonania ustaw i opierając się na udzielonych upoważnień PRM wydaje rozporządzenia. Sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach ustalonych poprzez konstytucję i ustawy, jest zwierzchnikiem służbowym pracowników adm. rządowej i korpusu służby cywilnej. PRM desygnuje Prezydent RP. Na wniosek premiera Prez. powołuje rząd w składzie zaproponowanym we wniosku; powołanie PRM i RM następuje pośrodku 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu albo przyjęcia dymisji przedniego rządu, po czym PRM przedstawia Sejmowi program działania ( expos) RM
z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. W ustalonych w konstytucji sytuacjach PRM i proponowany poprzez niego skład rządu, wybierany jest poprzez Sejm. Prez. powołuje tak wybrany rząd i odbiera przysięgę. PRM ponosi odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu za naruszenie konstytucji albo ustaw i za przestępstwa popełnione przez wzgląd na zajmowanym stanowiskiem

Czym jest Prezes Rady Ministrów znaczenie w Słownik P .