prezes najwyższej izby co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Definicja Prezes Najwyższej Izby Kontroli: kierownik NIK, odpowiedzialny przed Sejmem za pracę i działalność Izby. Odpowiednio z Konstytucją RP i Regulaminem Sejmu RP powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu bezwzględną większością głosów ( przewarzająca część głosów), na wniosek Marszałka Sejmu lub przynajmniej 35 posłów. Jego kadencja trwa 6 lat i może być powołany na to stanowisko tylko raz. P. NIK przedstawia Prezydium Sejmu przedkładane Sejmowi poprzez NIK uwagi do sprawozdania Porady Ministrów z wykonania ustawy budżetowej i innych planów finansowych państwa, sprawozdania z wyników kontroli i wnioski w kwestii rozpatrzenia poprzez Sejm albo jego organy (jest to Marszałka Sejmu, Prezydium Sejmu, komisje sejmowe) ustalonych problemów społ.-gosp. i organizacyjno-prawnych związanych z działalnością organów administracji państwowej ( administracja publiczna). P. NIK przedkłada także Prezydium Sejmu okresowe plany pracy i sprawozdania z rocznej działalności NIK. Zobowiązany także jest do udziału na posiedzeniach Sejmu, pod jego adresem mogą być kierowane interpelacje poselskie. P.NIK nie może: zajmować innego stanowiska (niezależnie od prof. szkoły wyższej), należeć do partii polit., związków zawod. ani prowadzić działalności, której nie da się pogodzić
z godnością urzędu. Ponadto, bez zgody Sejmu, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, pozbawiony wolności, zatrzymany bądź aresztowany,
niezależnie od ujęcia go na gorącym uczynku. O zatrzymaniu P.NIK musi być niezwłocznie powiadomiony Marszałek Sejmu, który może nakazać zwolnienie

Czym jest Prezes Najwyższej Izby znaczenie w Słownik P .