prawo wyborcze co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Wyborcze Prawo

Definicja Prawo Wyborcze: zespół uprawnień wyborczych przysługujących każdemu obywatelowi i ogół zasad regulujących powoływanie wybieralnych organów państwowych i samorządowych (na przykład prezydenta, Sejmu, Senatu, rad gmin) zawartych w konstytucji i ordynacjach wyborczych. Rozróżnia się czynne i bierne p.w. W Polsce czynne p.w., a więc prawo wybierania mają osoby posiadające obywatelstwo polskie, które do dnia wyborów ukończyły 18 lat, osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu. Nie mają tego prawa osoby pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu i ubezwłasnowolnione kompletnie albo częściowo prawomocnym orzeczeniem sądu na skutek dolegliwości psychicznej albo niedorozwoju umysłowego. Bierne p.w., a więc prawo wybieralności ma każdy obywatel polski, któremu przysługuje prawo wybierania (czynne p.w.), stale zamieszkuje poprzez przynajmniej 5 lat w regionie Polski i ukończył do dnia wyborów 21 lat w razie wyborów do Sejmu, 30 lat do Senatu i 35 lat, jeśli ubiega się o urząd prezydenta. Doniosłe znaczenie mają postanowienia p.w. sformułowane w 4 podst. zasadach: powszechności, równości, bezpośredniości i tajności. Powszechność znaczy, Iż czynne i bierne p.w. mają wszyscy dorośli obywatele, którym prawo nie zabrania wzięcia udziału w wyborach. Równość bazuje zarówno na przyznaniu każdemu obywatelowi 1 głosu, jak i na nadaniu każdemu głosowi takiej samej siły. Bezpośredniość znaczy, Iż wyborca osobiście głosuje (bez żadnego pośrednictwa) na kandydatów albo partię. Zasada tajnego głosowania rozumiana jest jako sposobność podjęcia poprzez wyborcę decyzji w uwarunkowaniach zachowania tajemnicy. W zależności od sposoby ustalania wyników wyborów odznacza się dwa mechanizmy wyborcze: 1) większościowy - w okręgach jednomandatowych, kandydat musi uzyskać więcej głosów niż inni (w Polsce formuła taka użytkowana jest przy wyborach do Senatu); 2) proporcjonalny - w okręgach wielomandatowych dokonuje się rozdziału mandatów pomiędzy konkurujące listy proporcjonalnie do odsetka uzyskanych głosów; określenie podziału mandatów dokonuje się (na przykład
w Polsce) w arytmetycznym systemie d'Hondta. Z systemem proporcjonalnym wiąże się tak zwany spis państwowa. Przedłożona jest ona poprzez partie, które zarejestrowały listy okręgowe w przynajmniej połowie okręgów (w Polsce takich mandatów jest 69). Wyborcy głosują więc na jedną z list okręgowych i na jedną z list państwowych. W celu uniknięcia niedogodności tego mechanizmu wprowadza się także tak zwany progi (klauzule) zaporowe
- mandaty przyznawane są tylko tym listom, które w skali państwie przekroczyły pewien proc. poparciam, na przykład w polskim parlamencie reprezentowane są tylko partie, które zdobyły przynajmniej 5% głosów, dla koalicji wyborczych bariera
ta wynosi 8%, z kolei w podziale miejsc z list ogólnopolskich uczestniczą ugrupowania, które przekroczyły 7%. Zobacz także okręg wyborczy

Czym jest prawo wyborcze znaczenie w Słownik P .