prawo międzynarodowe co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Międzynarodowe Prawo

Definicja Prawo Międzynarodowe: zespół norm regulujących relacje pomiędzy krajami i innymi podmiotami prawa międzynar. na przykład organizacjami międzynarodowymi, Stolicą Apostolską. Początki kształtowania się p.m były powiązane
z prawami wojny i pokoju, których kodyfikacji dokonał H. Grotius w dziele O prawie wojny i pokoju z 1625. Prawo wojny (ius bellum) zostało aktualnie zlikwidowane. W zakres prawa pokoju (ius pacem) wchodzą regulacje dot. stosunków dypl., konsularnych, sprawy obywatelstwa, cudzoziemców, uchodźców, regulowania sporów międzynar. i współpracy międzynar., problemy stanowienia granic, prawo morza, prawo lotnicze i kosmiczne. Warunkiem obowiązywania tego prawa jest zgoda państwa na respektowanie norm zawartych w przyjętych umowach międzynarodowych. Przyjmuje się także zasadę wzajemności, pacta sun servanda i uznania dla praw zwyczajowych. Największy problem stanowi egzekwowanie p.m. Część umów przewiduje jednak sankcje na przykład wykluczenie z organizacji, nałożenie kar finansowych, wycofanie pomocy, a nawet środki przymusu bezpośredniego użytkowane wobec krajów podejmujących agresję. Aktualnie sporadycznie łamane są regulaminy w takich sferach, które ułatwiają organizację życia międzynar., ciągle problemem pozostaje wywiązywanie się z zobowiązań dot. konfliktów międzynarodowych czy praw człowieka

Czym jest prawo międzynarodowe znaczenie w Słownik P .