prawo wolności co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Wolności Do Prawo

Definicja Prawo Do Wolności: gwarantuje zakaz pozbawienia wolności poprzez aresztowanie albo w jakikolwiek inny sposób bez odpowiedniej podstawy prawnej. Prawo to usankcjonowane jest w wielu dokumentach międzynar. w tym między innymi Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Europejskiej Konwencji o Ochronie Fundamentalnych Praw i Wolności. Ten ostatni dokument zawiera ponadto listę przypadków, gdzie pozbawienie wolności jest możliwe i pozostaje w zgodzie ze standardami praw człowieka: 1. wskutek skazania poprzez sąd. Wyrok musi być jednak zgodny z prawem i wydany w procesie, który spełnia wszelakie obowiązki rzetelnego wymiaru sprawiedliwości; 2.
na skutek odmowy podporządkowania się wydanej odpowiednio z prawem decyzji sądu lub w celu wykonania obowiązku wynikającego z ustawy; 3. w celu postawienia osoby przed sądem w związku
z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia poprzez nią czynu zagrożonego karą albo aby zapobiec popełnienia takiego czynu, lub uniemożliwić ucieczkę po jego dokonaniu. Ponadto Konwencja osobno zmienia przypadki, gdzie dopuszczalne jest pozbawienie wolności nieletniego. Dot. one takich sytuacji, kiedy musi być on postawiony przed sędzią dla nieletnich lub w celu ustanowienia nad nim nadzoru wychowawczego. Każda osoba zatrzymana albo aresztowana musi być poinformowana o stawianych jej zarzutach. Ma ona także prawo do odwołania się do sądu, w celu określenia legalności podjętej decyzji o pozbawieniu jej wolności. Jeśli z kolei dana osoba została niesłusznie pozbawiona wolności, ma ona prawo do odszkodowania. Konstytucja RP precyzuje wybrane zapisy, między innymi stwierdza, Iż zatrzymany powinien być pośrodku 48 godz. przekazany do dyspozycji sądu, a jeśli sąd
pośrodku 24 godz. nie doręczy swojego postanowienia o tymczasowym aresztowaniu wspólnie z przedstawionymi zarzutami, to zatrzymanego należy zwolnić

Czym jest prawo do wolności znaczenie w Słownik P .