prawo cywilne co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Cywilne Prawo

Definicja Prawo Cywilne: zespół regulaminów prawnych regulujących relacje majątkowe pomiędzy osobami fizycznymi albo osobami prawnymi. Należą do nich kwestie powstające między innymi z tytułu użytkowania i ochrony własności, zawarcia umowy sprzedaży albo najmu, a również kwestie dot. zobowiązań i spadków. P.c. normuje także relacje prawne o charakterze niemajątkowym, szczególnie zaś chroni dobra osobiste, na przykład: nazwisko, zdrowie, twórczość naukową, artystyczną i racjonalizatorską, tajemnicę korespondencji, wolności sumienia i wyznania i tym podobne W ramach p.c. odznacza się
5 działów: część ogólna - klasyfikuje zagadnienia wspólne dla całego p.c.; prawo rzeczowe - klasyfikuje prawne formy korzystania z rzeczy (na przykład użytkowanie, zastaw, hipoteka); prawo o zobowiązaniach - klasyfikuje w pierwszej kolejności zobowiązania wynikające z umów; prawo spadkowe - ustala przejście prawa i obowiązków majątkowych zmarłych osób na spadkobierców; prawo autorskie i wynalazcze - klasyfikuje prawa do dóbr niematerialnych. Ma ono na celu ochronę twórczości literackiej, naukowej, artystycznej i wynalazków. Obiektem prawa autorskiego jest każde dzieło utrwalone w jakiejkolwiek postaci (na przykład płyty, filmy, książki), ochroną objęte są także opracowania cudzego utworu (na przykład tłumaczenia). Polska jest sygnatariuszem konwencji berneńskiej z 1886 o ochronie dzieł literackich i artystycznych

Czym jest prawo cywilne znaczenie w Słownik P .