prawa ucznia co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Ucznia Prawa

Definicja Prawa Ucznia: zespół obowiązujących norm i regulaminów prawnych mających na celu ochronę interesów ucznia i regulujących jego funkcjonowanie w szkole. Prawa te wynikają z obowiązujących dokumentów międzynar. dot. praw i wolności człowieka, jest to Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Prac Obywatelskich i Politycznych, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Fundamentalnych Wolności, Konwencji o Prawach Dziecka. P.u.
w pol. szkole określają w sposób bezpośredni dokumenty: Ustawa o systemie oświaty z 1991, zarządzenie nr 14 MEN
z 19 VI 1992 w kwestii ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży i zarządzenie nr 29 z 24 IX 1992
w kwestii zasad oceniania, klasyfikowania i promowania. W szkole szczegółowy katalog praw i obowiązków ucznia ustala statut szkoły, gdzie określone są p.u. do: a) właściwego zorganizowania procesu kształcenia, b) opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej i ochronę i poszanowanie jego godności, c) korzystania
z pomocy stypendialnej, d) życzliwego, podmiotowego traktowania, e) swobody wyrażania myśli, poglądów, sumienia
i wyznania, f) rozwijania zainteresowań, g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, h) pomocy w razie trudności w nauce, i) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową. Zarazem Zarządzenie MEN z 1992 zobowiązuje ucznia do przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły dot. zwł.: a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w lekcjach i w życiu szkoły, b) przestrzegania zasad kult. współżycia, c) odpowiedzialności za swoje życie, zdrowie i higienę, d) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. Zobacz także: statut, samorząd szkolny, rzecznik praw ucznia

Czym jest prawa ucznia znaczenie w Słownik P .