prawa wolności obywatelskie co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy prawa i wolności obywatelskie

Definicja Prawa I Wolności Obywatelskie: uprawnienia przysługujące jednostce danego państwa. Ich gwarancją jest nabycie obywatelstwa. P. i w.o. chronią w najwyższym stopniu ważne interesy jednostki i określają jej pozycję w kraju, dlatego znajdują się w aktach o szczególnej mocy prawnej: konstytucji i ustawach. Ich uzasadnienie wynika z koncepcji prawa natury, znalazła ona prawny słowo między innymi w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789, po II wojnie świat. zaś w idei praw człowieka zawartej między innymi w Międzynarodowym Pakcie Praw Człowieka, Deklaracji Praw Człowieka i Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Fundamentalnych Wolności. Na dokumentach tych wzorują się ustawodawstwa wielu krajów w tym Konstytucja RP. Stwierdza się w niej, Iż "Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych". Konstytucyjne p. i w.o. przysługują obywatelom danego państwa, z kolei w najwyższym stopniu fundamentalne (na przykład nietykalność osobista) przysługuje także osobom znajdującym się na jego terenie. Z racji na treść i zakres podzielone są one na: 1. prawa i wolności osobiste, zabezpieczają jednostkę przed nadmierną ingerencją państwa w jej życie prywatne ( wolność sumienia i wyznania, prawo do życia, nietykalność osobista, prawo do własności, wolność wypowiedzi, wolność poruszania się, tajemnica korespondencji); 2. prawa i wolności polit., gwarantujące jednostce nieskrępowany udział w życiu polit. (czynne i bierne prawo wyborcze, prawo do udziału w referendum, prawo do informacji, prawo do zrzeszania się, prawo do skargi na organy państwa); 3. prawa społeczne i ekon., mają charakter uprawnień, (kraj zobowiązuje się do ustalonych świadczeń na rzecz obywateli. Należą do nich między innymi prawo do edukacji, dziedziczenia, pracy, ochrony zdrowia, ochrony własności prywatnej. Ochrona p. i w.o. bazuje na ustanowieniu instytucjonalnych gwarancji w formie skargi na postępowanie organów państwowych i możliwości, w razie ich łamania, odwołania się do sądu i do sądów organów europejskich powołanych poprzez Europejską Konwencję Praw Człowieka

Czym jest prawa i wolności obywatelskie znaczenie w Słownik P .