poseł co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Poseł

Definicja Poseł: przedstawiciel całego narodu w Sejmie, wybrany w wyborach ( wybory) powszechnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych w tajnym głosowaniu. P. może zostać obywatel Polski, posiadający czynne prawo wyborcze. Ważność wyborów stwierdza Sąd Najwyższy. P. przed rozpoczęciem sprawowania mandatu składa ślubowanie. Do fundamentalnych obowiązków p. nale ży udział w pracach parlamentu i jego organach (na przykład w komisjach sejmowych) przedstawianie i wyjaśnianie wyborcom zasadniczych celów polityki państwa i uchwalonych ustaw i uchwał, a również złożenie pisemnego oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Z postanowień Konstytucji RP wynikają również dwa wymagania: 1. zakaz łączenia mandatu posła z mandatem senatora i mandatu posła z funkcją między innymi prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, członka Krajowej Porady Radiofonii i Telewizji, ambasadora; 2. zakaz prowadzenia działalności gosp. z wykorzystaniem majątku państwowego albo samorządu terytorialnego. P. ma między innymi prawo: interpelacji, udziału w pracach sejmu, wyrażania własnego stanowiska i zgłaszania wniosków w kwestiach rozpatrywanych na posiedzeniach izby
i jego organów, a również do diet, urlopu
i bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji i przelotów krajowym przewozem lotniczym. P. przysługuje immunitet

Czym jest poseł znaczenie w Słownik P .