popper karl raimund co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Raimund Karl Popper

Definicja Popper Karl Raimund: austr. filozof, krytyk totalitaryzmu
i teoretyk społeczeństwa otwartego. Sławę zdobył dzięki dwóm książkom Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie (wyd. pol. 1993) i Nędza historyzmu. P. kwestionując istnienie praw rozwoju historycznego stwierdzał, Iż nie ma możliwości przewidywania biegu historii (historycyzm). Gruntownej krytyce poddał mechanizmy totalitarne ( totalitaryzm): faszyzm i komunizm, których przedmioty idei dostrzegał w myśli Platona, Arystotelesa, F. Hegla i K. Marksa. Zdaniem P. ludzkości od zarania towarzyszyły dwa modele społ.: zamknięte - podporządkowane panującej ideologii, odporne na reformy, gdzie człowiek pozbawiony jest swobody podejmowania decyzji i otwarte - "każdy jest w nim gotów uznać, Iż może się mylić, gdzie respektowana jest zasada równości stron dialogu, gdzie o jego rezultacie decyduje siła argumentu, a nie odgórnie narzucony mechanizm wartości". To jest więc społ. utożsamiane z porządkiem demokratycznym. Uważał, Iż mechanizmy większościowe i dwupartyjne sprawdzają się w praktyce, zmuszają gdyż sprawujących rządy do odpowiedzialności przed wyborcami

Czym jest Popper Karl Raimund znaczenie w Słownik P .