polityka co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polityka

Definicja Polityka: definicja wywodzące się z dwu gr. słów: politikě (tchně) - sztuka rządzenia krajem i politea - organizacja społ. pozostająca pod określoną władzą, w pierwszej kolejności krajów. Pierwszy ogromny teoretyk p. Arystoteles, wiązał ją z ówczesnym krajem-miastem (polis). Współcz. rozumienie p. nawiązuje do dorobku myśli starożytnej ioznacza sferę ludzkiej aktywności związaną ze sprawami państwowymi, rządzeniem, kierowaniem i władzą. W politologii p. to: 1. sztuka podejmowania decyzji i ich realizacji w ramach procesu sprawowania władzy (koncepcja dyrektywno-organizatorska); 2. sposób rozwiązywania konfliktów w drodze walki (konfliktowa); 3. sztuka rozstrzygania konfliktów poprzez kompromis (konsensualna); 4. strefa realizacji potrzeb i artykulacji interesów różnych grup społ. (socjologiczna); 5. sfera legalnego stosowania przemocy publicznej w społ. (regulacyjno-represyjna). W znaczeniu najszerszym p. znaczy działalność władzy krajów. w zakresie społ., gosp., kult. i wojsk. i stosunków z innymi państwami. Z tego względu rozróżnia się p. wewn. i p. zagraniczną. Uprawianie p. bazuje więc na działalności krajów. wynikającej z uprawnień włądzy, jest to stanowieniu prawa, wydawaniu aktów adm., wymierzaniu sankcji

Czym jest polityka znaczenie w Słownik P .